ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯลำปางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่่งอุทัยธานีรุดฝึกอาชีพระยะสั้นให้ปชช. สู้วิกฤติโควิด19

5 ส.ค. 2563


วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดเผยว่าตามนโยบาย นาย จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายภายใต้โครงการอาชีพใหม่ชีวิตใหม่หลังโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่สตรีเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาทจองไวรัสโควิด -19ทำให้ต้องหยุดงานตกงานเป็นจำนวนมากขาดรายได้ใม่มีอาชีพคิดตัว เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวพออยู่พอกินในพื้นที่ วันที่ 3 สิงหาคม 2563  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต โดยประสานงานโครงการโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานี เพื่อขอรับสนับสนุนจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเสริมรายได้ หลักสูตรการสานตะกร้าพลาสติกและเย็บกระเป๋าผ้าในพื้นที่อุทัยธานีรุ่นที่ 1
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ ยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมพื้นบ้านให้มีคุณภาพและสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน  10 วัน หลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปวัตถุประสงค์ในการฝึกเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการสานตะกร้าพลาสติกและเย็บกระเป๋าผ้า ให้แก่ประชาชนในตำบลสุขฤทัย และสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ในครอบครัว


รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสุขฤทัยได้มีอาชีพมีรายได้มีอาชีพมีรายได้ลดค่าใช่จ่ายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

นันทศักดิ์ วัฒนพานิช ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. อุทัยธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน