ผู้ว่าฯพงศ์รัตน์ ควงนักร้อง หลิว อาจารียา เยี่ยมชาวสวนลำไยพื้นที่อำเภอป่าซาง

publish : 3 ส.ค. 2563 อ่าน 10 ครั้ง"ผู้ว่าฯพงศ์รัตน์ ป้อเมืองหละปูน" และดารานักร้อง “หลิว อาจารียา” เยี่ยมชาวสวนลำไยพื้นที่อำเภอป่าซาง ตามติดกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิต จากต้นลำไยถึงปลายทางสหกรณ์รับซื้อ รับฟังปัญหาอุปสรรค สร้างความเข้าใจมาตรการกระจายผลผลิตหลังสถานการณ์ COVID-19 ของภาครัฐ  

วันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2563 ที่ สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหลิว อาจารียา ศิลปินดารานักร้องชาวลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง ตลอดจนสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรป่าซาง ในการรวบรวมผลผลิตลำไยจากสมาชิก เกษตรกรแปลงใหญ่ และเกษตรในพื้นที่

   โดยมีนางสุมิตรา ไชยเวียง ผู้จัดการสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรป่าซาง รายงานผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ สหกรณ์ฯเริ่มดำเนินการรวบรวมผลผลิตลำไย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2563 นับเป็นระยะเวลา 15 ปี มีตลาดเป้าหมายหลัก ได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เครือข่ายสหกรณ์ เครือข่ายพาณิชย์จังหวัด ตลาดสด และตลาดออนไลน์ เริ่มรวบรวมผลผลิตลำไยของปีการผลิต พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นเวลาแล้ว 18 วัน ปริมาณ 63.5 ตัน ส่งผลผลิตไปยังตลาดปลายทาง ประกอบด้วยเครือข่ายสหกรณ์ จำนวน 9 ตัน เครือข่ายพาณิชย์ จำนวน 9 ตัน ตลาดโมเดิ้นท์เทรด (บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)) จำนวน 22.5 ตัน ตลาดออนไลน์ จำนวน 3 ตัน และลำไยเกรดรอง ส่งตลาดสดทั่วไป จำนวน 18 ตัน
 ภายหลังรับฟังผลการดำเนินงานแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหลิว อาจารียา และคณะได้เดินทางด้วยรถรางไปเยี่ยมสวนลำไยของสมาชิกสมาชิก สวนลำไยแปลงใหญ่ของนายแสวง ต๊ะสุยะ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ตั้งอยู่เลขที่ 32 ม.2 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตลำไยด้วยระบบอินทรีย์ การเลี้ยงหมู การทำปุ๋ยหมัก ทั้งยังได้ร่วมเก็บผลผลิตลำไยจากต้นลำไย สู่กระบวนการคัดคุณภาพ และการส่งผลผลิตขายให้กับสหกรณ์ ทั้งยังรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค จากเกษตรกรชาวสวนโดยตรง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ปริมาณผลผลิตลำไยในฤดูในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตามคาดการณ์ มีปริมาณ  138,588  ตัน ขณะนี้ผลผลิตลำไยจังหวัดลำพูน ออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ 42 (58,206) ราคารับซื้อสดช่อตะกร้าขาวปลายทางตลาดจีน ราคา/กก. เกรด AA=26-28  A = 22-24  B=18-20 สดช่อปลายทางตลาดอินโด AA=22-26 A = 18-22 B=13-18 C= 6-8 สดช่อ/มัดปุ๊ก เกรด AA = 20-25  A=15-19  B=10-14 ราคาปรับสูงขึ้นจากวันก่อนก่อนประมาณ 1 บาท/กก. ตลาดภายในประเทศยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ส่วนลำไยสดรูดร่วง เกรด AA=18-20 A=8-10  B=4  C = 0.5-1 บาท/กก.  ทั้งนี้ ภาพรวมผลผลิตลำไยในจังหวัดลำพูน มีเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจำนวน 44,490 ราย พื้นที่เพาะปลูก 269,489 ไร่ ผลผลิตรวมทั้งปี 249,969 ตัน  แยกเป็นผลผลิตลำไยในฤดู 138,588 ตัน  การจัดการลำไยโดยรวมนำไปแปรรูป 97,000 ตัน  (70 %) แปรรูปเป็นลำไยอบแห้ง 92,500 ตัน (67 %) แยกเป็น อบแห้งเปลือก 84,300 ตัน (61%)  อบแห้งเนื้อสีทอง 8,200 ตัน (6%)  และที่เหลือแปรรูปเป็นน้ำลำไยเข้มข้น 4,500 ตัน (3%)  แนวทางการจัดการด้านการตลาดแบ่งเป็น บริโภคสด 41,588 ตัน (30%) ตลาดส่งออก 33,288 ตัน (24%) และตลาดในประเทศปริมาณ 8,300 ตัน (6%)  ราคาลำไยสด(ช่อ)ตะกร้าขาว ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 อยู่ที่ 6 – 30 บาท ราคาลำไยสด (มัดปุ๊ก) อยู่ที่ 18 – 26 บาท ปัญหาที่พบคือราคาที่เกษตรกรจำหน่ายได้ อาจไม่ได้เป็นที่น่าพอใจนัก  เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ผ่านมา และตลาดการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นผลต่อราคาลำไยไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น  

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวด้วยว่า จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินโครงการตามมาตรการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 และโครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลำไย เพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดลำพูน    ปี  2563  งบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)  เป้าหมาย  300  ตัน วงเงิน 600,000 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการ คือ สถาบันเกษตรกร รับซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรในราคานำตลาดกิโลกรัมละ 1 บาท   สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในอัตราเหมาจ่ายกิโลกรัมละ 2 บาท    สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2563 โครงการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดลำพูน ปี 2563  งบประมาณจากกรมการค้าภายใน  เป้าหมาย 750 ตัน วงเงิน 1,500,000 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการค้า/ล้งผู้รวบรวมผลผลิตลำไย ในลักษณะสดช่อหรือสดช่อมัดปุ๊ก รับซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรในราคานำตลาดกิโลกรัมละ 1 บาท สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในอัตราเหมาจ่ายกิโลกรัมละ 2 บาท สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2563 และโครงการชดเชยดอกเบี้ยจุดรวบรวมลำไยสดเพื่อแปรรูป ปี 2563 จังหวัดลำพูน  คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) อนุมัติเงินจ่ายขาดให้กระทรวงพาณิชย์ เป้าหมาย  6,000 ตัน วงเงิน 3,000,000 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการ  สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการแปรรูปลำไย สนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี (เพื่อชดเชยดอกเบี้ยจากเงินกู้วัตถุประสงค์รับซื้อลำไยสดเพื่อการแปรรูป)  สิ้นสุดโครงการ 30 เมษายน 2564 ซึ่งจากโครงการและกลไกต่างๆเหล่านี้ เชื่อมั่นว่าการกระจายผลผลิตลำไยของจังหวัดลำพูนนั้นจะมีทิศทางแนวโน้มราคาที่ดียิ่งขึ้น ขอให้เกษตรกรรักษามาตรฐานและคุณภาพผลผลิตและบริหารจัดการผลผลิตร่วมกัน


 

ด้านหลิว อาจารียา กล่าวว่า ตนเป็นคนลำพูนโดยกำเนิด มีความผูกพันกับลำไยโดยวิถีชีวิต คนลำพูน เกือบทุกบ้านจะปลูกต้นลำไยไว้ ทำสวนลำไยเป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน สามารถนำรายได้จากการทำลำไยมาเป็นทุนการศึกษาให้บุตรหลาน จนมีคำกล่าวที่เกี่ยวข้องกับลำไยว่า “ลำไย คือ ลมหายใจของคนลำพูน” “ลำพูน คือ เมืองลำไย เมื่อนึกถึงลำไย ต้องนึกถึงเมืองลำพูน” ปีนี้ทราบว่าชวนสวนประสบปัญหาทั้งเรื่องภัยแล้ง ทั้งเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ทำให้มีอุปสรรคกับตลาดรับซื้อปลายทางต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม อยากจะขอให้กำลังใจชาวสวนลำไยทุกคน ขอให้มีกำลังใจในการทำลำไยให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองให้ได้ เพราะจะทำให้ลำไยขายได้ราคาดีๆ ตลอดไป ทั้งยังได้เชิญชวนให้สนับสนุนและบริโภคลำไยลำพูนอีกด้วย

สำหรับ หลิว อาจารียา นั้น เป็นศิลปินดารานักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ซึ่งได้ร่วมประชาสัมพันธ์จุดเด่นของจังหวัดลำพูน มาอย่างต่อเนื่อง เมื่อปี พ.ศ. 2560 ได้เข้าแข่งขันรายการเพลงเดอะแมสซิงเกิ้ล จนเป็นที่รู้จักกันว่าเธอคือหน้ากากลำไย ในปีดังกล่าวได้ร่วมกับจังหวัดลำพูน มาโปรโมทลำไย ด้วยการปล่อยขบวนคาราวานรถลำไย เชียงใหม่-ลำพูน สู่ผู้บริโภคโดยตรงทั่วประเทศ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริโภคลำไย กระตุ้นผู้บริโภคภายในประเทศ และต่างประเทศหันมาบริโภคลำไยมากขึ้น ต่อมายังได้ร่วมกันกับจังหวัดลำพูน ทำกิจกรรมพิเศษ “เข้าวัดอิ่มบุญ อุดหนุนลำไย” ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เพื่อสนับสนุนผลผลิตลำไยสดคุณภาพดีจากเกษตรกรชาวสวนลำไยลำพูน กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคลำไยลุ้นรับทองในช่วงที่ราคาลำไยตกต่ำเมื่อหลายปีก่อน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ กิจกรรมวิ่งคนละก้าวของชาวลำพูน ส่งกำลังใจให้พี่ตูน บอร์ดี้สแลมป์ ในโครงการก้าวคนละก้าว เป็นต้น โดยกิจกรรมต่างๆ เป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มประชาสัมพันธ์จิตอาสาในพื้นที่จังหวัดลำพูน

ภารกิจการลงพื้นที่เพื่อพบปะเกษตรกร “ ผู้ว่าฯพงศ์รัตน์ & หลิว อาจารียา  เยี่ยมชาวสวนลำไยป่าซาง ลำพูน” ในครั้งนี้ มีการถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อวิทยุกระจายเสียง สวท.ลำพูน FM 95 MHz และสื่อสังคมออนไลน์ FB แฟนเพจ สวท.ลำพูน FM95 ซึ่งเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์มาตรการแก้ปัญหาและแนวทางการฟื้นฟูหลังวิกฤติ COVID -19 สนับสนุนโดย จังหวัดลำพูน

ชัชวาลย์ คำไท้ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูนติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน