เกษตรจังหวัดสุโขทัยสนับสนุนมะม่วงพันธุ์ดี ส่งเสริมปลูกพืชหลากหลาย

publish : 30 ก.ค. 2563 อ่าน 25 ครั้งนายเนตร  สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยได้สนับสนุนกิ่งพันธุ์มะม่วงโชคอนันต์ (กิ่งพันธุ์เสียบยอด) แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม เป็นการผลิตที่เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ตลาด และตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่รวม 120 ไร่ ที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) กิจกรรมบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)
เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย ส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยงโค ทำนา และทำไร่มันสำปะหลัง ซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยว จะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่จะไม่ได้รับผลผลิต เมื่อต้องประสบกับภัยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย จึงได้เข้ามาส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผสมผสาน เช่น ไม้ผล พืชผัก เพื่อลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ให้มีการวางแผนการผลิต ใช้ปัจจัยผสมผสานเพื่อลดต้นทุนการผลิต ความเสี่ยงก็ลดลง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยได้สนับสนุนกิ่งพันธุ์มะม่วงโชคอนันต์ แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลตลิ่งชัน ซึ่งมีความเหมาะสมสามารถทำการเพาะปลูกได้ ตามโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)


ทั้งนี้ โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เป็นโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ให้ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคมและเศรษฐกิจ ส่งเสริมสนับสนุนจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต

ภูเบศวร์  ฝ้ายเทศ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุโขทัยติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน