"ชาวสกลนคร" เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุม

20 ก.พ. 2562 10:12 น.
สกลนคร - พุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร นุ่งขาวห่มขาว ร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุม วัดคู่บ้าน คู่เมือง

;วันท ี่ 20 ก.พ.2562 ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับจังหวัดสกลนคร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562  และในคืน 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันมาฆบูชา ได้จัดให้มีพิธีเวียนเทียนประทักษิณ 3 รอบ รอบองค์พระธาตุเชิงชุม โดยมีข้าราชการและประชาชนร่วมในพิธีจำนวนมาก  เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่บรรดาพระอรหันต์จำนวน 1,250 รูป โดยมิได้นัดหมาย  ในครั้งพุทธกาล ในวันนั้นตรงกับวันเพ็ญ เดือน 3 หรือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่าย ก่อนการเวียนเทียน พุทธศาสนิกชน ต่างพร้อมใจนุ่งขาวห่มขาว ถือศีลปฏิบัติธรรม ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น และสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  ก่อนจะเปิดโอกาสให้ประชาชน ที่ต่างบูชาธูปเทียน ดอกไม้ ที่ทางวัดจัดให้บริการ  มาร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุม และหลังจากประชาชนเวียนเทียนเสร็จ  ยังได้ถือโอกาสเข้าไปกราบนมัสการหลวงพ่อองค์แสน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสกลนคร เพื่อรดน้ำมนต์ขอพรพระและร่วมทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

วัดพระธาตุเชิงชุง นับศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร  พระธาตุเชิงชุม มีความหมายถึง สถานที่ชุมนุมของรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งสี่องค์ องค์พระธาตุเชิงชุม เป็นปูชนียสถานที่สำคัญมาแต่โบราณ ภายในพระวิหารวัดพระธาตุเชิงชุม ยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระแสน พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนอันศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง

 

ศิลปะวัฒนธรรม