นำตัวนายกอบจ.พะเยา ส่งฟ้องศาล กรณีทุจริตท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

11 ก.พ. 2562 18:08 น.
เชียงใหม่ - อัยการนำตัวนายกอบจ.พะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่อบจ.พะเยา 4 คนยื่นฟ้องต่อศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 5 จ.เชียงใหม่ หลังป.ป.ช.ชี้มูลความผิดกรณีร่วมกันทุจริตในการจัดซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2562 ที่ศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อัยการได้นำตัว นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นผู้ถูกกล่าวหาที่ 1, นายเจนพนากรณ์ ฟูแสง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2, นายอดุลย์ วงศ์ช่างเงิน ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3, นายยงยุทธ ทองคำเกิด นักบริหารงานช่างระดับต้น ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 และนายนำชัย สิทธิ นักบริหารงานช่างระดับต้น ผู้ถูกกล่าวหาที่ 5 ยื่นฟ้องต่อศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 5

ในกรณีร่วมกันทุจริตในการจัดซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1 เมตร จำนวน 129 ท่อน งบประมาน 241,800 บาท ในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เมื่อปี 2555 เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้รับความเสียหาย

 

ป.ป.ช. จังหวัดพะเยา มีมติว่า การกระทำของนายวรวิทย์ บุรณศิริ กับพวก มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร กระทำรับรองเป็นหลักฐานว่า ตนได้กระทำอย่างใดขึ้น หรือว่าการอย่างใดได้กระทำต่อตนอันเป็นความเท็จ และรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162(1)(4)

และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 มาตรา 123/1 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 192 และมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารสวนจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 6 วรรคสอง

ผลการพิจารณาศาลได้รับฟ้อง นายเจนพนากรณ์ ฟูแสง นักวิชการพัสดุชำนาญการ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 และนายยงยุทธ ทองคำเกิด นักบริหารงานช่างระดับต้น ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 โดยทั้งสองคนนั้นได้ใช้หลักทรัพย์ยื่นประกันตัวไป ส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 คือนายก อบจ.พะเยา และผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 และ 5 ได้มีการยื่นขอต่อศาล เพื่อจะขอปฏิบัติหน้าที่ต่อ ทางศาลจึงยังไม่ได้รับฟ้องในคดี

และได้มีการนัดผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด มารับฟังคำสั่งศาลอีกครั้งในวันที่ 26 ก.พ.2562 นี้อีกครั้ง โดยจะมีการพิจารณาเรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1, 3 และ 5 ขอปฏิบัติหน้าที่ต่อ หากมีการพิจารณาเสร็จในเรื่องดังกล่าว ก็จะเข้าสู่การพิจารณาเรื่องของการรับฟ้องหรือไม่อีกครั้งตามลำดับ หากมีรับฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่ 1, 3 และ 5 ก็จะต้องยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว แต่ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ศาลแจ้งว่า ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล ขณะนี้ก็ยังเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของการส่งฟ้องเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวยังรายงานต่อว่า ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 5 คนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการของทางศาลแล้ว ได้เดินทางออกทางด้านหลังศาลเพื่อหลบสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวและปฎิเสธการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

การเมืองท้องถิ่น