ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สัมผัสโฮมสเตย์ท่ามกลางธรรมชาติ

10 ก.พ. 2562 08:35 น.
จังหวัดสุโขทัยเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย อบอุ่นเรียนรู้วิถีชุมชนท่องเที่ยวสุขใจ ได้ความรู้ท่ามกลางธรรมชาติและเลือกจับจ่ายสินค้าโอทอปจากผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งหัตถกรรม หัตถศิลป อีกทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอดภัยไร้สารพิษ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ที่บริเวณลานกิจกรรมบึงบัวแดง บ้านหลังวัดลาย หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย โดยมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งสถานที่แห่งนี้จะพัฒนาให้เป็นศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงหัตถศิลป์ที่มาจากภูมิปัญญาชุมชน โดยมีการตบแต่งสถานที่ด้วยประติมากรรมของชุมชนที่งดงาม

 

สำหรับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหลังวัดลาย หมู่ที่ 3 อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ในชุมชนนี้มีเครื่องปั้นดินเผาเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุโขทัย เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน มีอาหารที่ขึ้นชื่อของชุมชนคือน้ำตาลโตนด น้ำตาลสด อาหารพื้นถิ่นที่ขึ้นชื่อคือ บวนหัวตาล ชะเริ่มไก่ ขนมพับ ขนมตาล มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า คือวัดลายที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน กุฏิลาว กุฏิเรือนแพ และกุฏิแฝดของวัดลายเป็นโบราณวัตถุ รวมถึงทางโครงการฯจะได้พัฒนาลานกิจกรรม บึงบัวแดง บ้านหลังวัดลาย ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุนอย่างยั่งยืน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหลังวัดลาย ประชาชนในชุมชนจะได้รับการพัฒนาอาชีพ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ในการพัฒนาอาชีพ และสร้างอาชีพในชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้เป็นเครือข่าย และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ สร้างความเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นระยะยาวต่อไป

 

นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านหน้าวัดลาย หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีที่ชุมชนหมู่บ้านหน้าวัดลายนั้นเป็นชุมชนเก่าแก่สืบทอดการปั้นเครื่องปั้นดินเผานับแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเมื่อกว่า 700 ปี โดยชุมชนดังกล่าวจะทำเครื่องปั้นดินเผาไว้ใช้ในครัวเรือนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หม้อข้าว โอ่งน้ำ เตา ถ้วย จาน ชาม ฯลฯ เพื่อใช้ประกอบอาหารและเก็บกักน้ำไว้บริโภคซึ่งมีจุดเรียนรู้ที่น่าสนใจและเที่ยวชมศิลปะการปั้นมากมายที่สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมาหลายชั่วอายุคน

ขณะเดียวกันที่น่าสนใจในการเชื่อมโยงอีกจุดหนึ่งของโครงการนี้นั่นคือ อัตลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านนาเชิงคีรี หมู่ที่ 2 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย โดยมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจเรียนรู้ศึกษาไม่แพ้กันและยังมีโฮมสเตย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกจำนวน 3 หลัง รวมถึงอาหารพื้นถิ่นที่ปรุงจากฝีมือคนในชุมชนที่รสชาดเยี่ยมตามวิถีชีวิตของชาวบ้านนาเชิงคีรี

 

ด้านพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านกว้าว ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย เป็นอีกแห่งหนึ่งซึ่งความน่าสนใจในโครงการ OTOP นวัตวิถี อ.คีรีมาศ อันเป็นการเชื่อมโยงของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่น ซึ่งบ้านกว้าวนั้นด้วยภูมิประเทศเป็นทุ่งนากว้าง มีภูเขามีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ รวมถึงเป็นหมู่บ้านที่มีวีถีชุมชนอันหลากหลายมีทิวทัศน์ที่สวยงามแอบอิงธรรมชาติ และ ยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงในด้านเกษตรอินทรีย์ทั้งความหลากหลายของข้าวพันธ์ดี กลุ่มข้าวอินทรีย์ปลอดสารเคมี พืชผักปลอดสารพิษ งานหัตถกรรมพื้นบ้านอันหลากหลายน่าสนใจเข้าไปเที่ยวชมพร้อมศึกษาหาความรู้ตามวิถีเกษตรพอเพียง

อีกส่วนสำคัญคือที่ชุมชนบ้านน้ำตกสายรุ้ง หมู่ที่ 4 ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย อีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมพื้นถิ่นอันน่าสนใจเนื่องจากเป็นชุมชนที่มีชาวอีสานพากันมาตั้งรกรากอย่างยาวนานมีวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง มีอาหารพื้นถิ่นที่หลากหลาย นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวรู้จักกันดีในนาม น้ำตกสายรุ้ง อันสวยงาม โดยภูมิทัศน์ของพื้นที่สวยงามแอบอิงภูเขาและทุ่งนาธรรมชาติเช่นเดียวกันกับบ้านกว้าวทำให้มีการพัฒนาพื้นที่เป็นโอมสเตย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเที่ยวชมและศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบของฟาร์มโฮมสเตย์ โดยนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ถึงวิถีการเกษตรแบบพอเพียงรวมทั้งมีความสุขกับวิถีพื้นบ้านอันหลากหลายศิลปะวัฒนธรรมอีกด้วย

วิถีชุมชน