กอ.รมน.อุบลฯอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฏหมาย

7 ก.พ. 2562 21:25 น.
อุบลราชธานี - พลโท กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2562 ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  พลโท กิตติธัช   บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  ประจำปี  2562  โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี

 

จัดขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าว ช่วยเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ต่อการรักษาความมั่งคงของชาติต่อไป   โดยมี ข้าราชการ ประชาชนในชุมชน นายจ้าง ผู้ประกอบการ แกนนำจากภาครัฐ และเอกชน  เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 162 คน  โดยการฝึกอบรมจะเป็นบรรยายพิเศษของผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดหางานจังหวัด และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี 

ภาคประชาสังคม