อบจ.อุตรดิตถ์ หนุนเลือกตั้ง ส.ส.จัดอบรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

6 ก.พ. 2562 16:20 น.
อุตรดิตถ์ - กกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 24 มีนาคม นี้ อบจ.อุตรดิตถ์ จึงได้จัดอบรม เสริมสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตยให้กับผู้นำท้องถิ่นท้องที่เพื่อรณรงค์เผยแพร่ให้แก่ประชาชน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์ ที่โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ทั้ง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาและสมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก 9 อำเภอ กว่า 900 คน ต่างให้ความสนใจร่วมลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ที่ อบจ.อุตรดิตถ์ กำหนดจัดขึ้น โดยมีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช.คนที่ 2 เป็นประธานในการอบรม และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ กกต.กำหนดจัดการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562

 

 

นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์ กล่าวรายงานว่า กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยโดย จัดทำแผนเป็น 3 ระยะ คือระยะที่ 1 การสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ระยะที่ 2 คือการให้ความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และระยะที่ 3 การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม่ อบจ.อุตรดิตถ์ จึงโครงการอบรมเสริมสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมร้างการมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกสาธารณะในการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย และ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งระบบใหม่และนำความรู้ไปรณรงค์เผยแพร่ให้แก่ประชาชนต่อไป โดยเชิญ ผอ.กกต.จว.อุตรดิตถ์ และ หัวหน้าฝ่ายสืบสอบสวน กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้ง ส.ส.แบบใหม่ และยังได้เชิญนายชาญวิทย์ วสยางกูร รองประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นคนที่ 1 ให้ความรู้เรื่องกฎหมายท้องถิ่น 6 ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่รอประกาศบังคับใช้หลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และคาดว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นขึ้นภายหลังจัดการเลือกตั้ง ส.ส.

 

 

ด้านนายพีระศักดิ์ กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ การเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งนี้ ทุกพรรคจะต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี ดังนั้น ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จะได้บัตรเลือกตั้ง 1 ใบ และกา 1 หมายเลข ก่อนตัดสินใจให้พิจารณา 3 ข้อหลักคือ โฉมหน้านายกรัฐมนตรี นโยบายพรรค และ ส.ส.ที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนไปทำหน้าที่ในสภา ถือเป็นการเรื่องตั้งครั้งแรกที่ ประชาชนมีโอกาสได้เลือกนายกรัฐมนตรีด้วย จึงอยากให้ตระหนักถึงความสำคัญและออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากๆ

การเมืองท้องถิ่น