"ชนชาวกูย" บ้านธาตุภูสิงห์ อนุรักษ์สืบสานมรดกวัฒนธรรมการแกลมอ

6 ก.พ. 2562 15:55 น.
ศรีสะเกษ- ชนชาวกูย บ้านธาตุภูสิงห์แกลมอนุรักษ์วัฒนธรรม บรรพบุรุษแบบดั้งเดิม สร้างแบบอย่างยั่งยืนแก่ชนรุ่นหลัง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่67หมู่ที่ 3 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นบ้านของนายเทพ บุญมี อายุ 70ปี เป็นบ้านที่มีการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมการแกลมอ สืบเชื้อสายตั้งแต่ ปู่ ย่า ตาทวด มานานนับร้อยปี เพื่อการแสดงออกด้านอโรคยาศาลศาสตร์ ด้านจิต วิญญาณ ความเชื่อความศรัทธา แสดงออกการรู้บุญคุณบรรพชน จึงแสดงออก ด้วยการจัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีนิยมปฏิบัติในท้องถิ่น ตามความเชื่อ ความศรัทธาแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ด้วยการเชื้อเชิญ บอกกล่าวเครือญาติที่เคารพนับนับถือ ร่วมการละเล่นการแกลมอ ด้วยการว่าจ้างครูเพลงแห่งวงดนตรีแบบโบร่ำ โบราณพื้นบ้าน อาทิ กลอง ซอ แคน ฆ้อง พร้อมคนร้อง ประกอบจังหวะดนตรี เริ่มตั้งแต่เวลาพลบค่ำถึงเวลารุ่งสางวันใหม่แล้วเสร็จห้วงเวลาประมาณสายๆ และต้องทำในปะลำพิธี่สร้างจากเสาไม้ไผ่ ไม้ยูคาลิปตัส มุงด้วยทางมะพร้าวสดฉีกเท่านั้น ประดับประดาด้วยการสานปลา สานนกแก้ว ใบบัวหลวงห่อน้ำอบ น้ำหอมห้วยบนหลังคา

 

เมื่อถึงเวลาก็มีการบูชาครูแห่งบรรพบุรุษซึ่งสืบทอดกันมาที่ยาวนาน ด้วยดอกไม้ ธูป เทียน กรวยขันธ์ 5  ข้าวสาร 1ถ้วย เงินจำนวน 12 บาท เหล้าขาว 1 ขวด น้ำอัดลมหนึ่งขวด โดยมีแม่ครูผู้เข้าทรงก่อน โดยอัญเชิญบรมครู ตลอดศาลปู่ตาประจำหมู่บ้าน แล้วผู้ใหญ่ในชุมชนผูกข้อต่อแขนรับรอง แล้วก็จะมีลูกหลานที่มีมอบรรพชน ร่วมเข้าทรง ด้วยการบรรเลงเพลงด้วยเครื่องดนตรีร้องประกอบ แบบดั้งเดิมที่ปู่ ย่า ตา ยาย  ปู่ทวด ย่าทวด เคยชื่นชอบ แล้วอัญเชิญดวงวิญญาณ เข้าร่างทรง เมื่อเข้ามาในร่างแล้วลูกหลานคอยให้การต้อนรับด้วยการนำเหล้า น้ำส้มถวาย แล้วมีการผูกแขนเพื่อทำการรับรอง สอบถามสารทุกข์ สุกดิบ กับการอยู่กับอีกโลกหนึ่ง พร้อมบุตรหลาน ขอคำอำนวยอวยพร จากร่างทรง เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อชีวิต ครอบครอบครัว เพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การแกลมอนับเป็นวิถีชีวิตของชนชาวกูย ชาวส่วย ที่ยึดถือ สืบทอดรุ่นสู่รุ่น ที่บุตร หลาน อนุชนคนรุ่นหลังต้องยึดถือปฏิบัติ ด้วยการยึดมั่นอย่างต่อเนื่อง แกลมอจึงเป็นกุโลบายของบรรพบุรุษชนชาวกูยหรือชาวส่วยด้านจิตและวิญญาณ ด้านความรัก ความสามัคคี ปรองดองในเครือญาติสู่การแสดงออกด้านความกตัญญู กตเวที การรักษ์แห่งวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนให้ยั่งยืนแห่งรากเหง้าของชนเผ่าอีกด้วย

 อนึ่ง อีสานใต้บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มีชุมชนหลากหลายเผ่าพันธุ์อาทิ เขมร ลาว เยอ กูยหรือส่วยอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีวิถีชีวิตการดำรงร่วมด้วยศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ยึดถือปฏิบัติ ที่มีความแตกต่างกันออกไปโดยถือปฏิบัติตามความเชื่อ ความศรัทธา ยิ่งความเชื่อถึงมรดกแห่งวัฒนธรรมของชนเผ่าด้วยแล้ว ลูกหลาน ต้องยึดปฏิบัติอย่างเหนียวแน่น เมื่อถึงเวลาต้องแสดงออกด้านความกตัญญูกตเวที

 

 

โดย เฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมการเรือมมะม๊วดชนชาวเขมร การละเล่นผีฟ้าชนชาวลาว และการแกลมอชนชาวเยอ ชาวเยอ และชาวกูยหรือส่วย ภายหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลด้านการเกษตร หรือยามว่างเว้นจากภาระกิจการงานสำคัญๆ ตระกูลผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ หาฤกษ์งามยามดี บอกกล่าวเครือญาติต้นตระกูล รวมเครือญาติด้วยกุศโลบายแสดงออกด้านความรัก ความสามัคคีแสดงความกตัญญู กตเวทีด้วยการแกลมอ ประกอบด้วยการบรรเลงเพลง เสียงดนตรี กลอง แคน ฆ้อง แคน ซอ ร่ายรำเชิญวิญญาณ เข้าร่างทรง ของญาติผู้ล่วงลับถามสารทุกข์สุขดิบของบรรพชน

ศิลปะวัฒนธรรม