อบรมเข้มพัฒนาเครือข่ายช่วยแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว

5 ก.พ. 2562 08:20 น.
จ.เลย - สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจัด จัดโครงการประสานความร่วมมือจากภาคการท่องเที่ยว อบรมบุคลากรเพื่อแก้ปัญหาการท่องเที่ยวเมืองเลย สร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว รองรับเมืองท่องเที่ยว ตามคำขวัญของจังหวัดเลยว่า "เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงความสะอาด"

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย นาย สันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม ฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย เพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว พร้อมด้วย นาย ณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย นายธนิต จิตละมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานภาคารัฐ ภาคเอกชน ร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

นายสันติ ป่าหวาย กล่าวว่า โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สถานีตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดติดตาม กำกับดูแล ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ได้รับการบริการที่ประทับใจ ซึ่งทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง จำเป็นต้องสร้างเครือข่าย อาสาสมัครที่จะทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี จิตอาสา โดยการพัฒนาเพิ่มทักษะ องค์ความรู้ ให้กับบุคลากรเครือข่ายภาคการท่องเที่ยวให้สามารถบริการแนะนำ ดูแล ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยว ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้อย่างประทับใจ ทำให้นักท่องเที่ยว ผู้มาเยือน ที่รับบริการรู้สึกเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัย ไปกับการท่องเที่ยว และบอกต่อการท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ำใหม่อีกครั้ง อีกทั้งเป็นการลดการสูญเสียที่เกิดขึ้น กับนักท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป

 

นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพสูง ทางด้านการท่องเที่ยวนับเป็นอันดับต้นๆของประเทศ เนื่องจากมีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และหลากหลาย มีทัศนียภาพที่สวยงาม ทำเลที่ตั้งและสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของตนเองไว้ได้เหนียวแน่น โดยเฉพาะภาษาที่อ่อนหวาน นุ่มนวล เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ผู้คนก็เป็นคนสุภาพเรียบร้อย มีความเป็นมิตร เป็นเมืองที่สงบ สะอาด เช่นดังคำขวัญของจังหวัดเลยว่า “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงความสะอาด"

 

ด้าน นาย ธนิต จิตละมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยเพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยการท่องเที่ยว ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อประสานงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย ผู้ประกอบการรถเช่า ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการภายในแหล่งท่องเที่ยว เครือข่าย บุคลากร ภาคการท่องเที่ยวจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องจำนวน 100 คน

                                           

 

ท่องเที่ยว