เปิดชุมชนท่องเที่ยว เส้นทางอาริยะธรรมโบราณ

30 ม.ค. 2562 14:05 น.
นครราชสีมา - เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโคกจิกบุรีรัมย์ เชื่อมอำเภอประทายโคราช เส้นทางอาริยะธรรมโบราณ

นครราชสีมา วันที่ 30 มกราคม 2562  ร้อยตรีขุมทอง เลินไธสง ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านโคกจิก ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2562 โดยมีนายศักดิ์ชาย เกรียงไกรยศ พัฒนาการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิด

 

โดยการจัดงานใสนครั้งนี้ก็ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม การแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของที่ระลึก จากฝีมือของกลุ่มอาชีพบ้านโคกจิก  โดยเฉพาะผ้าไหมลายเลียงผา เป็นแห่งเดียวของประเทศไทย ที่มีเอกลักษณ์ ที่โดดเด่น สวยงาม โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากผ่านภาคการผลิตและบริการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แอ่งเล็ก 

 

ตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งมีเสน่ห์และอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชน ให้เป็นที่รู้จักและเป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว โดยนำนวัตกรรมผสมผสานกับวิถีชีวิตของชุมชนมาสร้างสรรค์และต่อยอดการผลิตสินค้า OTOP และบริการ เพื่อให้ชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์มีหมู่บ้านที่ได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 4 หมู่บ้าน 

 

บ้านโคกจิกเป็นหนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ที่อัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี อาหารการกิน ได้สัมผัสกับธรรมชาติของท้องทุ่งอีสาน ซึ่งเชื่อว่านักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมแล้วจะประทับใจ นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายเชื่อมแหล่งอาริยะธรรมวิถีคนในชุมชนในอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจาก เป็นอำเภอบ้านพี่ เมืองน้อง.

 

ของดีชุมชน