วันเด็กชายแดนไทย-เขมร ทำบุญตักบาตรคึกคัก !!

11 ม.ค. 2562 16:50 น.
ศรีสะเกษ-วันเด็กชายแดนไทย-เขมร คึกคัก ผู้ปกครองนำพาบุตรหลานนับ100คนทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหรแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน11รูปก่อนสนุกสนานปลูกจิตสำนึกด้านพระพุทธศาสนาและเป็นแบบอย่างแก่ที่ดีแก่สังคม

 

          เมื่อวันที่11มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านพนมชัย ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนชายหญิงเรียนร่วม จำนวน 124 คนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล  - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเขตบริการ จำนวน 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านพนมชัยหมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยตามอญ ส่งบุตรหลานเข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนแห่งนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพนมชัย คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านพนมชัยตระหนักถึงความสำคัญวันเด็กแห่งชาติ เด็กวันนี้ ผู้ใหญ่วันหน้า

 

          ซึ่งมีความสำคัญต่อชาติบ้านเมืองในอนาคต จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริม พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้เกิดความเหมาะสมตามวัย ให้เด็กกล้าแสดงออก คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตร่วมสังคมอย่างมีความสุข สอดคล้องคำขวัญนายกรัฐมนตรีที่ว่า “ เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ ” สภาพในปัจจุบันนับว่าบุตร หลาน ที่เป็นวัยทำงาน ต้องทำงานแข่งกับเวลา เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอนาคต ส่วนมากทิ้งให้บุตรหลานวัยเรียน ให้อาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ไม่มีเวลาเพาะบ่มนิสัยด้านการรักษ์วัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนา ด้านการให้ความช่วยเหลือชุมชน ด้านการเสียสละ กำลังกาย กำลังทรัพย์ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในสังคมชุมชน ในวันสำคัญต่างๆ

 

 

            ทางโรงเรียนบ้านพนมชัยนำโดยนายทิพย์ มงคลประธานคณะคณะกรรมการสถานศึกษา นายไพฑูรย์ ผ่านพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง จึงจัดวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ขึ้นด้วยการให้ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 11 รูป จากวัดและสำนักสงฆ์ในพื้นที่ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จำนวน 4 วัด นำโดยพระอธิการสิทธ์ สิทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดบ้านทำนบศรีอุดมพัฒนา ประธานฝ่ายสงฆ์รับบิณฑบาตในวันเด็กขึ้น เป็นปลูกจิตสำนึก รักษ์วัฒนธรรม อันดีงาม ด้านพระพุทธศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวรับปีใหม่ และวันเด็ก เวลาต่อมาจึงมีการอ่านสาส์นวันเด็กของนายกรัฐมนตรีมีการละเล่น การแสดงออกวันเด็ก บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานตึกคักชองเด็กและผู้ปกครอง 

 

 

 

 

 

.

ศิลปะวัฒนธรรม