วษท.มหาสารคาม จัดกิจกรรม"เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ"

11 ม.ค. 2562 17:20 น.
มหาสารคาม- กีฬาเป็นยาวิเศษวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ และกีฬาภายใน นักเรียน นักศึกษา

 

            วันที่ 11มกราคม 2562 เวลา 10.00 น .ที่โรงเรียนบ้านเชียงเหียน ต.เขวา อ.เมือง จังหวัดมหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  นายสมศักดิ์ อังกุรวัฒนานุกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ของบุคลากร ครู นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระยะทาง ๖.๕ กิโลเมตร

 

            นายราชันย์ พันนาเคน นายกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยมหาสารคาม  กล่าวว่า  จากผลการประชุมนานาชาติ ว่าด้วย การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ซึ่งระบุว่า ในเด็กและผู้สูงอายุของคนไทย มีกิจกรรมการนั่งเล่นเครื่องมือสื่อสารประเภทสมาร์ทโฟน และรับชมโทรทัศน์เป็นเวลานาน ประกอบกับสภาพปัจจุบันสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางสังคมหลายสาเหตุ

 

            โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการบริโภคแอลกอฮอล์ ที่แอบแฝงเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ รวมถึงสถานบันเทิงที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้เยาวชนรู้ไม่เท่าทัน และมีค่านิยมที่ผิด จนตกเป็นทาสอบายมุขและเสพสิ่งเสพติดโดยไม่รู้ตัว จึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนให้เยาวชนหลุดพ้นจากปัญหาดังกล่าว กิจกรรมกีฬาสีภายในและเดินวิ่งเพื่อสุขภาพของวิทยาลัยที่จัดขึ้น จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และแสดงออกถึงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา   เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา

 

          ตลอดจน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และห่างไกลยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ กิจกรรมการประกวดกองเชียร์ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชาย-หญิง ตะกร้อชาย-หญิง ฟุตซอลชาย-หญิง และเกมกีฬาพื้นบ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  จำนวน ๗๐๐ คน โดยแบ่งออกเป็นสี ได้แก่ สีเขียว สีฟ้า สีชมพู และสีแดง

กีฬา