ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดศูนย์เกาหลีศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย

11 ม.ค. 2562 13:55 น.
อุตรดิตถ์-ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ริเริ่มพัฒนาการเรียนการสอนก้าวสู่ความเป็นสากล เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีขึ้น ในมหาวิทยาลัยแห่งเดียวและแห่งแรกในประเทศไทย ในประเทศไทย

             วันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ชั้น 1 อาคาร 10 ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในนามตัวแทนของคณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ นายอี อุก ฮอน ( H.E. Lee Wook-heon ) เอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย ประธานเปิดหลักสูตรการสอนภาษาเกาหลี ที่ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ ม.ฮันซอง ประเทศเกาหลี จัดขึ้น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวและแห่งแรกในประเทศไทย ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีขึ้นในประเทศไทย

 

 

            ศูนย์เกาหลีศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ก่อตั้งจากความร่วมมือขององค์กรหลัก 3 แห่งคือ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี (KOICA) มหาวิทยาลัยฮันซอง ประเทศเกาหลี และ บริษัทซัมซุงประเทศไทย โดยมี Professor Dr. Lee Byung Do จากมหาวิทยาลัยฮันกุก และ คุณ Ye Mi heui จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี (KOICA) เป็นผู้ผลักดันและสนับสนุนจนศูนย์เกาหลีศึกษา

 

 

            ทั้งนี้ ศูนย์เกาหลีศึกษา หลักสูตรการสอนภาษาเกาหลี ใน ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้พัฒนาขึ้นโดยความคิดริเริ่มของ ผศ.ดร. เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ และได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรโดยผู้บริหารและนักวิชาการที่มีประสบการณ์ คือ ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศ.ดร.อี ซัง ฮัน (Prof. Dr. Lee Sang-han) อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮันซอง ศ.ดร.คัง ชิน อิล (Prof. Dr.ZKang Shin – il) และ ศ.ดร.คิม ดง ฮอน (Prof. Dr. Kim Dong Hoan) จากหลักสูตรภาษาและวรรณคดีเกาหลี มหาวิทยาลัยฮันซอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เปิดรับนักศึกษาและเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557

 

 

            โดยมีการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ชาวเกาหลีและชาวไทยตลอดหลักสูตร ซึ่งการบริหารหลักสูตรภาษาเกาหลีนั้นมีลักษณะเฉพาะ มีข้อจำกัดในด้านสถาบันการศึกษาที่เปิดสอน ทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายในการผลิตบัณฑิตกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับภาษาเกาหลี จึงมีโครงการพัฒนาศูนย์เกาหลีศึกษา เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาที่เรียนภาษาเกาหลี รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศไทยและประเทศเกาหลี ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จและพร้อมให้บริการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตั้งอยู่อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ของดีชุมชน