แพร่ "English We Like 2018" ติวนักเรียน ม.6 สู่มหาวิทยาลัย

9 ม.ค. 2562 08:36 น.
จัดงหวัดแพร่จัดโครงการ"English We Like 2018" ติวนักเรียน ม.6 สู่มหาวิทยาลัย ผอ.ร.ร.นารีรัตน์ ตระหนักถึงความสำคัญภาษาอังกฤษที่เป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ที่นานาชาติใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและการศึกษาค้นคว้า บริษัทถุงสตังส์กรุ๊ปจำกัด สนับสนุนจัดโครงการฯเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน

 

             เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 8 ม.ค.2562  นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าฯแพร่  ได้เป็นประธานการเปิดโครงการ“English  We Like 2018”     พร้อมด้วย  นายกิจผจญ  แมตเมือง  ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  นาย กฤตภัค สุธนวรกุล ประธานกรรมการบริษัทถุงสตังส์กรุ๊ปจำกัด  คณะครูฯ  ร่วมพิธีเปิด ที่  หอประชุมนพรัตน์  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  

 

         นายกิจผจญ แมตเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  กล่าวว่า  ทางโรงเรียนฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษว่าเป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21  นานาชาติใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและใช้ในการศึกษาค้นคว้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชนในวัยเรียนให้สามารถใช้ภาอังกฤษในการสื่อสารและให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  ทางโรงเรียนฯจึงได้เข้าร่วมกิจกรรม   ของ บริษัทถุงสตังส์กรุ๊ปจำกัด ที่ จัด  Scool Road Show  ให้นักเรียนกล้าแสดงออก  มีการสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมภาษาอังกฤษ  สอนเทคนิคการพูดภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษา เพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากตำราเรียน   โครงการนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมจำนวน 521 คน จาก  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  โรงเรียนเมืองแพร่ และโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 

 

 

             ขณะที่  นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าฯแพร่  กล่าวว่า การจัดโครงการ “English  We Like 2018” ปีที่ 10 เป็นการสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและเกม เป็นการสื่อสาร เทคนิค การพูดภาษาอังกฤษ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  รวมทั้งมีทัศนะคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ  ในการสื่อสารเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมติวกับโครงการได้ โดยไม่เสียบค่าใช้จ่าย เข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทย  เพื่อเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าติวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

 

 

          สิ่งสำคัญที่สุดคือ  นักเรียนทุกคนจะได้ร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ มีคุณค่าในบรรยากาศที่สนุกสนาน  ทั้งมีแนวคิดและเทคนิคต่างๆในการที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด  การฟัง  การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการทำข้อสอบสำหรับการเรียนต่อในระดับมหาลัยต่อไป

 

 

          นายกฤตภัค สุธนวรกุล ประธานกรรมการบริษัทถุงสตังส์กรุ๊ปจำกัด  กล่าวว่า จังหวัดแพร่  ร่วมกับ บริษัทถุงสตังส์กรุ๊ปจำกัด   ได้จัดกิจกรรม“English  We Like 2018”   นำติวเตอร์ระดับแนวหน้าของประเทศมาติวภาษาอังกฤษให้กับน้องๆมัธยมตนอปลาย  ซึ่งในจังหวัดแพร่  ได้จัดที่  โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์  โรงเรียนนารีรัตน์  โรงเรียนร้องกวาง และ โรงเรียนลองวิทยา  เราได้จัดโครงการนี้ทั่วประเทศใน 130 โรงเรียน  เริ่มจากภาคใต้ขึ้นมา ที่จังหวัดแพร่  หลังจากนั้นจะไปจัดที่  น่าน เชียงราย เชียงใหม่ ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือทั้งหมด  

 

           การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆที่ด้อยโอกาส หรือบางคนที่ด้อยโอกาสได้ข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ ให้มีพื้นฐานในความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในการทำข้อสอบ ติวเตอร์ในการทำข้อสอบ เรื่องเทคนิคต่างๆเพื่อการพัฒนาในการที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ส่วนค่าใช้จ่ายไม่มี จัดให้ฟรี โดยมีกลุ่มสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุน โครงการนี้ประกอบด้วยบริษัทกู้ดวินฟูดส์โปรดัก(ตูมตาม) บริษัทไทยเพรสซิเดนซ์ จำกัดมหาชน(โฮมมี่) และบริษัทอุดมพานิชคอร์เปอร์เรชั่นจำกัด(เครื่องเขียนSTABILO) เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมนี้ทั่วประเทศ

 

         ภาษาอังกฤษในยุคไทย 4.0 เป็นสิ่งสำคัญที่สุด   บริษัทฯได้จัดโครงการนี้เพราะเห็นว่าเด็กไทยอ่อนภาษาจึงได้มีการจัดเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน  เพื่อให้เด็กไทยได้มีการพัฒนาด้านภาภาษาอังกฤษเท่าเทียมกับประเทศรอบของเรา การจัดโครงการนี้ที่จังหวัดแพร่ได้จัดมาเป็นปีที่ 10 แล้ว โดยการจัดแต่ละครั้งได้รับการตอนรับเป็นอย่างดี เพราะ โครงการมีประโยชน์ และไม่มีค่าใช้จ่าย นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้เท่าเทียมกันทั่วประเทศ

 

วิถีชุมชน