เครือข่าย รสทป.ภาคเหนือระดมกำลัง สร้างแนวป้องกันไฟป่า

9 ม.ค. 2562 05:50 น.
เพชรบูรณ์ - สมาชิกเครือายราษฎรอาสข่าสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) ทั้ง 33 องค์กร 3 เครือข่าย ใน 3 จังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง กำลัง สร้างแนวกันไฟป่า


               นายชม มาแดง หน.ฝ่ายประสานคววามร่วมมือและปฏิบัติการ ส่วนประสานความร่วมร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 กรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า  ตามที่องค์กร รสทป.ในความรับผิดชอบ สบอ.11 ได้จัดฝึกอบรม มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน (เป็นเวลามากกว่า 16 ปี) เป้าหมายก็เพื่อตั้งกลุ่มองค์กรราษฎรอาสามาช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงการช่วยดูแลป่าชุมชนเพื่อยังประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่พี่น้องราษฎรผู้เป็นเจ้าของป่า(อันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่เอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม)ไปแล้วนั้น ปัจจุบันมี 33 กลุ่ม ใน 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และ เพชรบูรณ์ รวม มีป่าชุมชน ที่องค์กรเหล่านี้ดูแล ตั้งแต่ระดับ 10 ไร่ 100 ไร่ 1,000 ไร่ และมีบางกลุ่มองค์กร ที่ดูแลป่านับ 10,000 ไร่ รวมกันแล้วมากกว่า 50,000 ไร่ ที่กลุ่ม รสทป.ดูแลรักษา

           

            นายชม  ยังกล่าวว่า แต่ทั้งหมดทั้งปวงจะเห็นผลหรือเกิดประโยชน์ส่วนรวม องค์กรฯต้องช่วยขับเคลื่อนด้วย ตามคำปฏิญานตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เมื่อครั้งรับผ้าผูกคอพระราชทานโดยต้องเริ่มต้นที่การประชุมพบปะหารือตั้งแต่ระดับย่อย(ประชุมคณะกก.กลุ่ม) ระดับกลาง(ประชุมใหญ่สมาชิกทั้งรุ่น) และระดับใหญ่(ประชุมคณะกก.เครือข่ายระดับจังหวัด) ซึ่งต่างกลุ่มต่างท้องที่ย่อมมีความต่างทั้งเรื่องทรัพยากร เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ปัญหา ฯลฯ 

 

        "ผมในฐานะผู้ประสานและที่ปรึกษาองค์กรฯทุกระดับ จึงใคร่ขอให้ท่าน ปธ.,กก.และสมาชิก ได้โปรดหาเวลา พบปะพูดคุย ประชุมปรึกษาหารือกัน เพื่อทราบถึงแนวโน้ม สถานการณ์ ปัญหา และแนวนโยบายแห่งรัฐ ที่อาจมีผลกระทบกับชุมชนท้องถิ่น ที่เรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะ มติ ครม.26 พ.ย.2561 และหากได้วันเวลาและสถานที่ที่จะประชุมแล้ว ได้โปรดแจ้งข่าวลงในไลน์กลุ่ม/เครือข่าย หรือส่วนตัวหัวหน้าฯได้ ท้ายนี้ขอบคุณการขับเคลื่อนของกลุ่ม รสทป.จ.เพชรบูรณ์ โซนใต้ (รสทป.ต.หนองแม่นา/ต.ซับเปิบ/บ้านซับอุดมพัฒนา ต.หนองย่างทอย/บ้านน้ำเลา ต.บ้านโคก) ที่ริเริ่มนัดหมายประชุมกันแล้วตั้งแต่อาทิตย์หน้าจันทร์14 ม .ค. 2562 เป็นต้นไป จะได้มีโอกาสประสานและเดินตามทันสถานการณ์ เพื่อความมั่นคงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ต่อไป "นายชมกล่าว

 

              นายชม กล่าวอีกว่า  งานเร่งด่วนที่ทุกพื้นที่จะต้องเร่งดำเนินการ คือ จะต้องออกมาร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่าในฤดูแล้ง ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งการทำแนวป้องกันไฟป่า นั้น แต่ละกลุ่ม จะใช้งบประมาณในส่วนแต่ละกลุ่มเอง หากบางครั้งก็มีท้องถิ่นท้องที่ยื่นมื่อเข้ามาช่วยบ้าง แต่ส่วนใหญ่ คำว่า ป่าชุมชนนั้น แต่ละกลุ่ม จะมาหน้าที่ ดูแลรักษากัน

 

            
 

 

 

 

วิถีชุมชน