เกษตรกรแห่!! กู้เงินปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

27 ธ.ค. 2561 09:50 น.
ศรีสะเกษ-เกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ แห่ทำสัญญากู้เงินกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.สาขาอุทุมพรพิสัย ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา เสริมรายได้หน้าแล้ง

 

             วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายเจริญ โมงขุนทด เกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พนักงานจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.สาขาอุทุมพรพิสัย ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ในการทำสัญญากู้เงินกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.สาขาอุทุมพรพิสัย ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา เสริมรายได้หน้าแล้ง ภายหลังจากที่ได้เปิดการอบรมเกษตรกรให้ความรู้ในการปลูกข้าวโพดแก่เกษตรกรไปแล้วก่อนหน้านี้

 

            โดยมีเกษตรกรที่ผ่านการอบรมให้ความรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และได้สมัครเข้าลงทะเบียนผู้สมัครใจปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งหมด 259 ราย ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ในการให้สินเชื่อของธนาคารฯ ธ.ก.ส.พร้อมกับทำสัญญากู้เงินผ่านวงเงินเข้าสู่บัตรเกษตรสุขใจให้กับเกษตรกรที่รายที่ได้ผ่านการประชุม - อบรม และทำสัญญากู้ดังกล่าว

 

 

 

 

           นายเจริญ โมงขุนทด เกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า ขั้นตอนในการร่วมตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา เสริมรายได้หน้าแล้ง เกษตรอำเภอได้ประชุมทำความเข้าแก่เกษตรกรผู้สนใจก่อนที่จะการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการไปแล้ว วันนี้เป็นขั้นตอนของการประชุมชี้แจงในเรื่องการทำสัญญากู้เงินเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก พนักงานของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.สาขาอุทุมพรพิสัย นำพนักงานมาชี้แจงของการทำสัญญา การค้ำประกัน

 

           โดยจะมีแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการประเมินเกษตรกรว่าผ่านตามหลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่จะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่ อธิ เกษตรกรมีองค์ความรู้ในเรื่องการปลูกข้าวโพดหรือไม่, พื้นที่ที่จะปลูกข้าวโพดเหมาะสมหรือเปล่า, มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปตลอดจนออกฟักไหม รวมทั้งการลงทะเบียนปลูกกี่ไร่ และจะขอสินเชื่อจำนวนกี่ไร่ เพราะตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมประเมินจะต้องใช้ปัจจัยการผลิตได้ไม่เกินไร่ละ 2,000-บาท และสูงสุดไม่เกิน รายละ 30,000.-บาท หรือ 15 ไร่ การประชุมชี้แจงในวันนี้ได้รับความสนใจ และสอบถามหลักเกณฑ์การกู้ โดยเฉพาะเกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ในด้านเงินกู้กรณีพิเศษ ดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 0.01 บาทต่อปี ระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน 6 เดือนต้องส่งชำระคืนด้วย

 

 

 

            จากนั้นพนักงาน ธ.ก.ส.สาขาอุทุมพรพิสัย ได้ให้บริการทำสัญญากู้เงิน สินเชื่อตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา เสริมรายได้หน้าแล้ง ตามความประสงค์ของเกษตรกรในแต่ละราย จนแล้วเสร็จทุกรายก่อนที่จะเลิกประชุมทำสัญญาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

เกษตร