ติวเข้มชาวเพชรบูรณ์ให้รู้เท่าทันสื่อตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551

26 ธ.ค. 2561 07:20 น.
เพชรบูรณ์ - วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 เพื่อร่วมกันป้องกันภัยจาก ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ที่เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนและร่วมมือกันในการนำเสนอสื่อที่ดีให้กับสังคม และป้องกันพิษภัยที่อาจเกิดจากสื่อ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 

          เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด มีเป้าหมายในการให้ความรู้ แก่ประชาชน นักศึกษาและผู้ประกอบกิจการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมมือกันในการดูแลและพัฒนาสังคมสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยการประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายและร่วมกันป้องกันภัยจาก ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ที่เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนและร่วมมือกันในการนำเสนอสื่อที่ดีให้กับสังคม และป้องกันพิษภัยที่อาจเกิดจากสื่อ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 

 

           โดยมีเจ้าของร้านเกมส์ ร้านอาหาร คาราโอเกะ และผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ.2551 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 ราย บรรยากาศการบรรยายให้ความรู้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถามปัญหาข้อสงสัยจากวิทยากรได้อย่างใกล้ชิด  มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถถ่ายทอดให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้เป็นอย่างดี

 

 

ประชาสัมพันธ์