กกต เลือกสรร สว ในระดับจังหวัด

22 ธ.ค. 2561 13:05 น.
จังหวัดพะเยา จัดการคัดสรรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ประจำจังหวัดพะเยา มีผู้สมัครจากสาขาอาชีพ 10 กลุ่มประเภท มีผู้สมัครรวม 36 คน โดยได้มีการจัดการเลือกตั้งเพียง 3 สาขาอาชีพ ขณะที่อีก 7 สาขาอาชีพ ไม่ต้องมีการเลือกตั้งเนื่องจากมีผู้สมัครไม่ครบจำนวน

สาขาอาชีพกลุ่มการศึกษาการสาธารณสุข กลุ่มอาชีพกสิกรรม และกลุ่มสตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง เพื่อหาตัวแทนกลุ่มในการเข้ารับการเลือกสรรสมาชิกวุฒิสภาในส่วนกลาง หลังมีผู้สมัครเกินจำนวน  4 คน ที่ต้องถูกคัดสรรเข้าไปเป็นตัวแทนผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดพะเยา  โดยในวันนี้จังหวัดพะเยา ได้จัดให้มีการคัดสรรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ที่มาจากสาขาอาชีพจำนวน 10 กลุ่ม เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากส่วนกลาง โดยในพื้นที่จังหวัดพะเยามีผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา 10 กลุ่มรวมทั้งสิ้น 36 คนโดยมี 7 กลุ่มสาขาวิชาชีพ ที่ไม่ต้องมีการ เลือกตั้งเนื่องจากมีผู้สมัครไม่ครบจำนวนตามที่ต้องการ ขณะที่มีเพียง 3 กลุ่มอาชีพที่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง โดยการเลือกตั้งให้สิทธิ์ผู้รับสมัครเป็นผู้เลือกตั้งในกลุ่มของตนเอง ซึ่งในขณะนี้จังหวัดพะเยา สามารถสรรหาและเลือกตั้งผู้ที่จะผ่านการคัดกรอง จากส่วนกลางครบทุกกลุ่ม

 

 

 

 

 

การเมืองท้องถิ่น