วิทยาลัยการอาชีพเถิน จัดพิธีฉลอง"สถานศึกษารางวัลพระราชทาน"อาชีวศึกษาขนาดเล็ก

20 ธ.ค. 2561 16:35 น.
ลำปาง-วิทยาลัยการอาชีพเถิน ตั้งขบวนอัญเชิญเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน วิทยาลัยการอาชีพเถิน เริ่มตั้งแต่โรงเรียนล้อมแรดวิทยา ผ่านตลาดสดจำเริญยนต์โต้รุ่ง ผ่านสวนธารณะเมืองเถิน ผ่านถนนพหนโยธิน ผ่านถนนเถิน-ทุ่งเสลี่ยม เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพเถิน เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองได้ชื่นชมผลงาน ที่ทุกคนได้มีส่วนร่วม

             เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณอัญเชิญรางวัลพระราชทานสถิตพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูล โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันที่ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเถิน ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้มีการตั้งขบวนอัญเชิญเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน วิทยาลัยการอาชีพเถิน เริ่มตั้งแต่โรงเรียนล้อมแรดวิทยา ผ่านตลาดสดจำเริญยนต์โต้รุ่ง ผ่านสวนธารณะเมืองเถิน ผ่านถนนพหนโยธิน ผ่านถนนเถิน-ทุ่งเสลี่ยม เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพเถิน  เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองได้ชื่นชมผลงาน ที่ทุกคนได้มีส่วนร่วม ในการจัดการเรียน การสอนจนประสบความสำเร็จ และได้รับการตรวจการประเมินสถานศึกษาดีเด่น เข้ารับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน อาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก

 

 

             ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ อ่านสำเนาพระราโววาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน วิทยาลัยการอาชีพเถินประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาสวนดุสิตดาลัย สวนจิตลัดดา พระราชวังดุสิต พร้อมแสดงความชื่นชมและยินดีกับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ภายใต้โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรางวัลให้วิทยาลัยการอาชีพเถิน

 

              พร้อมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าในเรื่องของการพระราชทานดังกล่าวฯ ซึ่งสถานศึกษานักเรียน นักศึกษา ให้ตระหนักถึงรางวัลที่ได้รับเป็นภาระหนักประการแรกคือ ต้องรักษาความดีงามที่ทำให้ได้รับรางวัลนี้ไว้ให้ได้ประการที่สองต้องพยายามพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไปอีก ปละประการที่สามต้องเป็นแบบอย่างนักเรียน นักศึกษาอื่นๆดำเนินรอยตาม รวมทั้งช่วยเหลือ แนะนำชักชวนให้ทำความดีไปด้วย

 

 

             ทั้งนี้ วิทยาลัยการอาชีพเถิน ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2540 เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด และจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และระบบทวิศึกษา มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 57 คน มีนักเรียน นักศึกษาจำนวน 824  คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้หลักสูตรที่เปิดสอนมีความหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน และความต้องการของชุมชน

 

 

 

             โครงการเด่นที่คว้ารางวัลมาได้ อาทิ รางวัลห้องสมุดดีเด่น ขนาดเล็ก ภายใต้สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ ห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ผลงานนวัตกรรมเหล็กลากจูงอัจฉริยะ เครื่องสีข้าวจิ๋วรุ่นแจ๋ว  all in one เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม นักศึกษาได้รางวัลสมาชิกดีเด่น ภายใต้โครงการนิเทศ ระดับภาคเหนือ ได้รับรางวัชนะเลิศ การประกวดวิ่งสวนสนาม 

            พีธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ปี 2561 และรางวัลสถานศึกษาพระราชทานเคยครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมาด้วย  

 

เครดิตภาพ​ ณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม

 

ประชาสัมพันธ์