บริษัทอุบลไบโอเอทานอล สร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรไทยก้าวสู่ตลาดโลก

18 ธ.ค. 2561 17:51 น.
อุบลราชธานี - บริษัท อุบลไบโอเอทานอล สร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรไทยก้าวสู่ตลาดโลกบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายผลผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์,โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังอินทรีย์ ปี 2561/2562 โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐการลงนามในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรต้นแบบผู้ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การผลิตพืชเศรษฐกิจ "มันสำปะหลังอินทรีย์" ที่สร้างระบบเกษตรยั่งยืน

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมกลุ่มบริษัทอุบล ไบโอเอทานอล อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี  นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ผู้ผลิตเอทานอลและแป้งจากมันสำปะหลัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังอินทรีย์ ปี 2561/2562 โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ  โดยนายพิชัย เมืองมัจฉา พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และนายฉัตรชัย หล่าบรรเทา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตัวแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4  ร่วมลงนามในฐานะผู้สนับสนุน นายรังสรร บุญสะอาด อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์  กล่าวว่า จากแนวคิด "ตลาดนำการผลิต" ของกลุ่มอุบลไบโอเอทานอล ในฐานะ“ผู้ซื้อ” สร้างแรงจูงใจด้วยการประกันราคา ซึ่งสูงกว่าราคารับซื้อหัวมันปกติหรือทั่วไป ไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ 3.50 บาท ที่ 25% แป้ง ณ จุดรับซื้อโรงงาน อีกทั้งหนุนเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการเพื่อให้เกษตรสามารถผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ตลอดจนการยื่นขอรับรองตามมาตรฐานอินทรีย์สากล ซึ่งเกษตรกรในฐานะ “ผู้ขาย” จะต้องเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะแนวคิด “อุบลโมเดล” หนุนเสริมเกษตรกรยกระดับการผลิตสู่มาตรฐานอินทรีย์สากล ได้แก่ (1) มาตรฐาน มกษ 9000-2552 หรือ Organic Thailand (2) มาตรฐานอินทรีย์ USDA-NOP (สหรัฐอเมริกา) (3) มาตรฐานอินทรีย์ EU (ยุโรป)  (4) มาตรฐานอินทรีย์ JAS (ญี่ปุ่น) (5) มาตรฐานอินทรีย์ Korean (เกาหลี) (6) มาตรฐานอินทรีย์ China (จีน)

 

และปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานอินทรีย์อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมี “ผู้สนับสนุน” ได้แก่ หน่วยงานราชการที่จะเข้ามาบูรณาการในการส่งเสริมและสนับสนุน ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และเทคโนโลยี ร่วมกับ“ผู้ซื้อ” ให้กับ “ผู้ขาย” ตามแนวทางมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลงนามในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรต้นแบบผู้ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ 36 รายของไทยที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทุกมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว นำร่องใน 4 อำเภอของอุบลราชธานี ได้แก่ อำเภอนาเยีย อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอวารินชำราบ ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การผลิตพืชเศรษฐกิจ “มันสำปะหลังอินทรีย์” ที่สร้างระบบเกษตรยั่งยืน

 

เกษตร