ปศุสัตว์มหาสารคาม ขอเชิญ ชม ชิม ช้อป แชร์ ในงานมหกรรมไก่งวงแห่งชาติ ครั้งที่ 1

12 ธ.ค. 2561 15:50 น.
มหาสารคาม- ปศุสัตว์มหาสารคาม เชิญ ชม ชิม ช้อป แชร์ ในงานมหกรรมไก่งวงแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ยกระดับสู่อาเซียน กระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต   การตลาด  กระตุ้นการผลิตและสร้างการรับรู้สู่ผู้บริโภค

         วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 น .  ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม ต.เชียงยืน  อ.เชียงยืน  จ.มหาสารคาม  นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมด้วย  ดร.สุวัฒน์  มัตราช  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม  ดร.อำพล  วริทธิธรรม  ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์   และนายวิรัตน์  ดรนอก  ปลัดอำเภอเชียงยืน  ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน  “ไก่งวงแห่งชาติ  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2561”  ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม  ต.เชียงยืน  อ.เชียงยืน  จ.มหาสารคาม

     นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวว่า   ไก่งวง (Turkeys) เป็นสัตว์ปีกที่มีโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกรรายย่อย  เพราะนอกจากจะให้ผลผลิตเนื้อคุณภาพดี  มีโปรตีนสูง  และคลอเลสเตอรอลต่ำแล้ว  ยังสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้หลากหลาย  จึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วไป   ประเทศไทยมีผู้เลี้ยงไก่งวงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์  เมื่อเดือนกันยายน 2560  มีจำนวนทั้งสิ้น 4,687 ราย มีไก่งวง 74,588 ตัว โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่มีการเลี้ยงมากที่สุดของประเทศ จำนวน 3,116 ราย คิดเป็น 66.48 เปอร์เซ็นต์  มีไก่งวง 48,223 ตัว คิดเป็น 64.65 เปอร์เซ็นต์   จำหน่ายไก่งวงขุนมากกว่า 40,000 ตัว/ปี คิดเป็นน้ำหนักมากกว่า 200 ตัน/ปี โดยมีมูลค่าการจำหน่ายไก่งวงมีชีวิต/ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อไก่งวง มากกว่า 50 ล้านบาท/ปี 

     กรมปศุสัตว์ได้เล็งเห็นถึงช่องทางการตลาด  ที่ต้องการให้ผู้เลี้ยงไก่งวง  มีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น  จึงได้จัดงานไก่งวงแห่งชาติ  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2561 ขึ้น  เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต  การตลาด  กระตุ้นการผลิตและสร้างการรับรู้สู่ผู้บริโภค  รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร่วมงาน  ทั้งเกษตรกร  กลุ่มเกษตรกร  ผู้ประกอบการ  และประชาชนที่สนใจได้เข้าถึงนวัตกรรม  องค์ความรู้  เทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่งวง  และการตลาด  สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  ที่มุ่งเน้นให้ดำเนินการในลักษณ์  “การตลาดนำการผลิต”  และการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร

เกษตร