ม.อุบลฯนำนักศึกษาลงแขกเกี่ยวข้าว

6 ธ.ค. 2561 20:35 น.
อุบลราชธานี--- นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว"มือเรียว รอเกี่ยวรวง"นำผลผลิตเลี้ยงยินดีพี่บัณฑิต

             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ภายใต้โครงการ "มือเรียวรอเกี่ยวรวง" ช่วงที่ 2 ปลูกฝังจิตสำนึกการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร สืบสานวัฒนธรรมอีสาน โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานนำบุคลากร และนักศึกษา ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว พื้นที่ 8 ไร่ นำผลผลิตข้าวสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา เลี้ยงรับรองรุ่นพี่บัณฑิต ที่จะกลับมารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 ในช่วงระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2561 นี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นท่ามกลางกลิ่นฟางรวงข้าวที่รอเกี่ยวรวง ณ แปลงฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

 

              นายสุเมย์ พรมวัน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์ นายกสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ในส่วนของ โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง  เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นหนึ่งในกิจกรรมการรับน้องสร้างสรรค์เชิงเกษตร เพื่อให้น้องใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาในทุกขั้นตอน อาทิ การเตรียมดิน เตรียมกล้า ปักดำ การดูแลต้นข้าวจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยว นวดข้าว และการดูแลรักษานำข้าวมารับประทาน  และการนำข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาอย่างแท้จริง รู้คุณของข้าว กว่าจะได้มาซึ่งข้าวแต่ละเม็ดชาวนาต้องลำบากอย่างไร โดยพันธุ์ข้าวที่ปลูก ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว กข.6 ข้าวมะลิ กข.15 เป็นต้น แบ่งปลูกเป็น 3 แปลง ทั้งนี้ ผลผลิตของข้าวหลังเก็บเกี่ยว จะนำไปสนับสนุนการทำกิจกรรมนักศึกษา และบางส่วนเก็บไว้สำหรับเลี้ยงต้อนรับพี่บัณฑิตที่จะเดินทางกลับมาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงวันที่ 17-20 ธันวาคม 2561 “กันเกรา ช่อที่ 27” นี้ ด้วย//////////////////

 

วิถีชุมชน