เทศบาลนครโคราช ทุ่ม 50 ล้าน ปรับภูมิทัศน์คูเมืองเก่า

6 ธ.ค. 2561 17:26 น.
นครราชสีมา- เทศบาลนครโคราช ทุ่ม 50 ล้าน ปรับภูมิทัศน์คูเมืองเก่า แก้ปัญหาซ้ำซาก ทั้งรุกล้ำ-ระบบนิเวศ ไม่เหมาะสม

ที่ห้องประชุมสำนักงานปลัดเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 6 ธันวาคม นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายก ทน. ฯ เป็นประธานจัดการประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมือง โดยมีหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน สนง.ทน. ฯ รับฟังการชี้แจงแนวทางการศึกษาจาก ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน นครราชสีมา ซึ่งเป็นรูปแบบการฟื้นฟูธรรมชาติสองฝั่งคูเมืองที่เป็นคลองขุดลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบตัวเมืองเก่า พบปัญหาซ้ำซากทั้งการรุกล้ำที่สาธารณะ ขอบตลิ่งชำรุดทรุดโทรมและระบบนิเวศไม่เหมาะสม โดยใช้ตัวอย่างการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองช็องกเยช็อน ประเทศเกาหลีใต้และคลองสาธารณะในทวีป ยุโรปมาเป็นต้นแบบการศึกษา เพื่อปรับภูมิทัศน์คูเมืองโคราชให้สวยงามและเหมาะสมกับการดำรงชีพของคนเมือง

 

นายสุรวุฒิ ฯ นายก ทน. ฯ เปิดเผยว่า ชาวโคราชต้องการเห็นคูเมืองมีความสวยงาม และสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายกิจกรรมต่างๆ โดยผ่านขั้นตอนดำเนินการมีส่วนร่วมลงพื้นที่สอบถามปัญหาและความต้องการเพื่อรวบรวมข้อมูลนำมาออกแบบภูมิทัศน์คูเมืองรอบเมืองทั้ง 4 ด้าน ให้เหมาะสมที่สุด โดยตั้งโจทย์คูเมืองด้านประตูชุมพลจัดลานกิจกรรมประเพณี คูเมืองหน้าโรงเรียนเมือง นครราชสีมา จัดลานศิลปะและกิจกรรม คูเมืองหน้าวัดศาลาลอย จัดลานกีฬาและวัฒนธรรม คูเมืองหลังตลาดประตูไชยณรงค์ จัดตลาดน้ำเพื่อสร้างหน้าตาของคูเมืองให้สวยและตกตามความต้องการของชาวโคราช โดยใช้งบดำเนินการ 50 ล้านบาท

คุณภาพชีวิต