ม.อุบลฯ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

4 ธ.ค. 2561 20:50 น.
อุบลราชธานี-ม.อุบลฯ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมใจเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย พร้อมกิจกรรมการประกวดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และการประกวดเรียงความ โดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         วันที่ 4 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และด้วยความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงพร้อมใจกัน ร่วมพิธี “เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย” โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเสาธงด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องใน “วันสำคัญของชาติ” ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กำหนด วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ ดังนี้ 1. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

       2. วันชาติ และ 3. วันพ่อแห่งชาติ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และให้เป็นวันหยุดราชการ ทั้งนี้แต่เดิม วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวัยเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา และใช้ดอกพุทธรักษา เป็นดอกไม้ประจำวันพ่อแห่งชาติ สำหรับเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติขึ้น เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว รวมถึงสังคมที่ผู้เป็นลูกจะต้องเคารพเทิดทูน พร้อมกับตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ ดังนั้นจึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดตั้งเป็น “วันพ่อแห่งชาติ”

 

        รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ในการนี้ ทางคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนสถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ร่วมกัน

           สำหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประกอบด้วย พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยร่วมกัน ณ บริเสาธงด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกิจกรรมการประกวดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และการประกวดเรียงความ โดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ศิลปะวัฒนธรรม