มอบโล่ห์ดีเด่นให้องค์กร และพ่อดีเด่น ทำคุณต่อแผ่นดิน

4 ธ.ค. 2561 18:40 น.
จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงาน - สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาคัดเลือกองค์กรดีเด่น และคุณพ่อดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และแผ่นดิน " พ่อผู้อบรมบุตรธิดาให้เป็นคนดีและอุทิศตนเพื่อสังคม " ด้วย

       วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ พระวิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ประธานฝ่ายสงฆ์, นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ, นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอ ทั้ง 22 อำเภอ ได้ดำเนินการคัดเลือกพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติแก่คุณพ่อดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนา และวัฒนธรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยคัดเลือกพ่อตัวอย่าง สาขา “ พ่อผู้อบรมบุตรธิดาให้เป็นคนดีและอุทิศตนเพื่อสังคม ” จำนวน  22 ท่าน สาขาพ่อผู้อุทิศตนเพื่อศาสนา 1 ท่าน สาขาพ่อผู้เป็นต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์ วีถีศรีสะเกษ 2 ท่าน สาขาพ่อผู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 1 ท่าน  และพ่อผู้ประกาศเข้าร่วมโครงการ “ หมู่บ้านศีลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ” ประกาศงดดื่มเหล้าจากนั้นเป็นต้นไปตลอดชีวิต อีกจำนวน 11 ท่าน รวมจำนวน 37 ท่าน ซึ่งบุคคลทั้ง 37 ท่านนี้ ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จากคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอมาแล้วเป็นอย่างดี และถือเป็นแบบอย่างของสังคมไทย สังคมของคนดีศรีสะเกษ ได้นำมารับการประกาศเกียรติคุณในปีนี้ วันนี้

 

 

 

          นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในทุกๆ ปี จังหวัดศรีสะเกษ โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด องค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม จาก 22 อำเภอ ร่วมกับคณะกรรมการระดับจังหวัดศรีสะเกษ ได้ตั้งเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมคนดี ทั้งที่เป็นคนจังหวัดศรีสะเกษ และหรือเป็นคนที่จากที่จังหวัดอื่น แต่ได้มาทำงาน มาอยู่อาศัยในจังหวัดศรีสะเกษ แต่ได้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการประกอบกรรมดี มีผลงานที่ชัดเจน ตามประเภท สาขาต่างๆ ที่วัฒนธรรมตั้งขึ้น แล้วเปิดโอกาสให้องค์กร หรือบุคคลต่างๆ ได้นำเสนอชื่อเข้ามาเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือก เสนอผ่านคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม และองค์กรเครือยข่ายด้านวัฒนธรรม พิจารณาคัดเลือก ให้ได้มีสิทธิรับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย ของสังคมจังหวัดศรีสะเกษ นำมารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณในความดีที่กระทำ เป็นการส่งเสริมให้คนทำดีเพิ่มมากขึ้นในสังคม และได้รับคำประกาศการกระทำดีต่อสาธารณชน และต่อโลก เป็นเกียรติประวัติต่อวงศ์ตระกูล ซึ่งในการดำเนินการเช่นนี้ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการติดต่อกันมาโดยตลอดทุกปี

 

 

 

       อย่างไรก็ดี ในการดำเนินการจัดพิธีมอบโล่ห์ และใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ พระสงฆ์ นำโดย พระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกอบพิธี ทางศาสนา สวดให้พรแด่ผู้ที่ได้รับโล่ห์ ได้รับใบประกาศ พร้อมกับบรรดาญาติๆ ที่ได้มาร่วมแสดงความยินดี ชื่นชมในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

คนดี คนเด่น