ชาวเยอรมันร่วมรับรางวัลพ่อดีเด่นถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9

4 ธ.ค. 2561 15:04 น.
แพร่- มจร.วิทยาเขตแพร่ คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ จัดงานมอบรางวัลพ่อดีเด่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มี นักศึกษา มจร.วิทยาเขตแพร่ชาวเยอรมันได้รับโล่พ่อดีเด่นด้วย

      เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 3 ธ.ค.61 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาเขตแพร่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ นำโดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ท่านเจ้าคุณพระราชเขมากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่ รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตแพร่ และพระเถรานุเถระ ได้จัดงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันที่ 3 ธค.61 ณ หอประชุมสิริราชานุสรณ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่  โดยมี  นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าฯแพร่  เป็นประธานมอบโล่พ่อดีเด่นประจำปี 2561

        นายพงศ์รัตน์  กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและเป็นการเทิดทูนบูชาพระคุณพ่อ ตลอดถึงสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติ โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวทางคณะกรรมการจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้ารับโล่พ่อดีเด่น ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ ตลอดถึงภาครัฐและเอกชน เป็นอย่างดี

        การจัดงานครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  ยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมด้านกตัญญูกตเวทีของลูกต่อพ่อผู้บังเกิดเกล้า ยกย่องเชิดชูพ่อดีเด่นที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างอเนกประการซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกๆ และเพื่อส่งเสริมพ่อผู้ทำความดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

         ส่วนการมอบรางวัลครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท  คือ  พ่อผู้เป็นแบบอย่างด้านความขยันหมั่นเพียรมีความสุจริตประพฤติดี  พ่อผู้เสียสละมีลูกหลานเป็นทหารตำรวจหรืออาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคง พ่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมการศึกษา  ด้านพัฒนาสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์  และพ่อผู้มีความอดทนส่งเสียบุตรธิดาให้ประสบความสำเร็จ  จำนวนทั้งสิ้น 56 คน  มีรายชื่อดังนี้

             นายพิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม,  นายพีรพล  แยบคาย , นายสินธ์  สุรจิต ,  นายรุ่งโรจน์  ขาวสะอาด,  ร้อยตรีอดุลย์  อุ่นกาศ,  นายณรงค์  มะลิ,  นายบวร  พอจิต,  นายชาญ  สำลี,  นายทอง  ดอกแก้ว,  นายวิโรจน์  เด็ดขาด ,  นายประพันธ์  กาศสนุก,  นายแสนสุข  สิงห์รัตนพันธุ์,  นายเขียน  มั่งมี,  นายสุรัตน์  ภิญโญ,  นายมนตรี  ดอนดง,  นายประยงค์  สังหาร,  นายศักดิ์  เกษม,  นายส่วย  สมร,  นายสุรินทร์  โสภารัตนานันท์,  นายสุรพล  โล่ห์นิมิตร,  นายวีระชัย  เฮงษฎีกุล,  นายเศียร  พื้นดี,  นายบุญยก  สวิง,  นายณรงชัย  ประเสริฐศักดิ์,  นายสุวรรณ  วันแก้ว,  นายมานิตย์  ทะแก้ว,  MR.JOHANN  TRALAU,  นายสงัด  สันป่าแก้ว,  นายทองเหลา  มโนรส,  นายธนวัฒน์  เขื่อนเพชร,  นายสมควร  ทิวาราตรีวิทย์,  นายทาน  ใจหาญ,  นายประจิตร  เวียงคำ,  นายอดุลย์  งามดี,  นายประยูร  เขื่อนเพชร,  นายประสาร  ใจสบาย,  นายชวน  มโนเจริญ,  นายบุญเติม  สุวรรณรัตน์,  นายพงษ์ศักดิ์  แก้วธรรมานุกูล,  นายเหวี่ยน  หอมดอก,  นายสวน  เถลิงตระกูลธนา,  นายศรีวงศ์  สุขทรัพย์,  นายประดุง  มังกิตะ,  นายสุวิทย์  ตันตื้อ,  นายพลากร  ทรงกูล,  นายเชาว์  เอกจิตร,  นายสิกขะพงษ์  สิกขะเจริญ,  นายสิทธิชัย ชัยสุรัตน์ ,  นายอุทัย  จันทร์ดำ,  นายดนัย  อินปัน,  นายสงวน  กาวิภา,  นายปาน  กิ่งจ่อ,  นายพัฒนสิน  อินปัญญา,  นายสุรเชษฐ  ศิริข่วง,  ด.ต.สนั่น  วังคำ,  นายชอบ  อุ่นเรือน  

           ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มถึง  MR.JOHANN  TRALAUเป็นชาวเยอรมัน  มีภรรยาเป็นชาวแพร่และปัจจุบันเป็นนักศึกษาที่ มจร.วิทยาเขตแพร่  สาขาพุทธศาสนา และนับถือศาสนาพุทธคนดี คนเด่น