เปิดโครงการผลิตสื่อให้ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

3 ธ.ค. 2561 20:55 น.
จ.เลย โดย กกต.จัดโครงการผลืตสื่อให้ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พร้อมระดมเครือข่ายกำหนดกิจกรรมและสื่อความรู้ด้านการเลือกตั้งสามชิกวุฒิสภา

          วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธีเปิดโครงการผลิตสื่อให้ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา กิจกรรมประชุมเวทีเครือข่ายกำหนดกิจกรรมและสื่อในการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการพนักงานภาครัฐร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

       นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภารวมถึงการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ประชุมเวทีเครือข่ายกำหนดกิจกรรมและสื่อในการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาก่อนที่จะปฎิบัติหน้าที่จริง

         ด้านผู้อำนวยการสำนักภาระงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลยกล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช 2560 บัญญัติให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจมาตรา 22 วงเล็บห้าส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนหรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งและความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

       นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนให้ตระหนักถึงอำนาจอธิปไตยและใช้อำนาจอธิปไตยตามวิถีทางประชาธิปไตย เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตลอดจนเพื่อให้เกิดจิตสำนึกอันดีงามขึ้นในจิตใจให้จะหนักถึงสิทธิและหน้าที่อันพึงมีต่อสังคมส่วนรวมนำไปสู่การดำรงตนในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในที่สุด

          ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลยจึงได้จัดกิจกรรมประชุมเวทีเครือข่ายกำหนดกิจกรรมและสื่อในการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาให้แก่ภาคีเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการได้มาซึ่งสอวอประกาศเมื่อการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อให้เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมและสื่อให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสอวอเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ระหว่างเครือข่าย ให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสอวอเพื่อผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสอวอให้แก่ภาคีเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้ถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อให้เกิดทักษะและสามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งและให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญได้อย่างถูกต้อง

 

การเมือง