ตลาดนัดต้นโพธิ์ สินค้าเกษตรปลอดภัย

1 ธ.ค. 2561 17:43 น.
จังหวัดศรีสะเกษ เปิดตลาดนัดต้นโพธิ์ สินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มช่องทางการตลาดให้ทั้งผู้จำหน่าย และผู้บริโภค ภายใต้การตรวจสอบควบคุมคุณภาพโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด

        วันที่ 1 ธันวาคม  2561 ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ หน้าต้นโพธิ์ศรี ที่มีอายุกว่าร้อยปีของวัดเมืองศรีสะเกษเก่า ก่อนที่จะยกพื้นที่ให้สร้างศาลากลางจังหวัด นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด หัวหน้าส่วนในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน "ชิม ชม ช๊อป ตลาดเกษตรกรร่มโพธิ์ " ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดประชารัฐต้องชม ประเภทย่อยตลาดเกษตรกร โดยเปิดให้เกษตรกรจากทั้ง 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำผลผลิตทางการเกษตร ที่ผ่านการตรวจสอบในด้านคุณภาพ สารเคมี สารตกค้าง ความปลอดภัยด้านโภชนาการอาหาร สินค้าแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร พืช-ผัก-ผลไม้-ปลา-ขนมและผลไม้พื้นเมืองมาจำหน่าย เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร และผู้บริโภค ได้เข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ภายใต้การควบคุณคุณภาพจากสำนักงานเกษตรจังหวัด ควบคุมด้านราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ดูแลผลิตภัณฑ์โดยพัฒนาการจังหวัด เพิ่มช่องทางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งการจำหน่าย และการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ จากภาคเกษตร สู่ภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาสู่การนำส่งออกจากจังหวัด สู่ภูมิภาค และสู่อาเซียน

 

 

นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดเกษตรกรรม สินค้าที่มีคุณภาพมีเป็นจำนวนมาก เพราะเกษตรกรได้ตระหนักถึงความปลอดภัย ทั้งของตนเองซึ่งเป็นผู้ผลิต ซึ่งจะต้องปลอดภัยก่อนในการผลิต จากนั้นก็จะต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคก็จะจดจำได้สินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้น มาจากสวนไหน ตำบลอะไร อำเภอไหน จากนั้นก็จะไม่ซื้อสินค้าพืชผลที่ไม่ปลอดภัย และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ก็ได้นำเสนอในการขอใช้พื้นที่ร่มโพธิ์มาเป็นจัดเปิดตลาดนัด เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรทั้ง 22 อำเภอ ที่ประสงค์จะนำผลผลิตทางการเกษตรมาวางจำหน่ายได้ฟรี แต่สินค้าจะต้องปลอดภัย ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยเฉพาะสารเคมี สารตกค้าง จะต้องไม่มี เป็นช่องทางเลือกให้ผู้บริโภคที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพได้เลือกซื้อกัน บางอย่างอาจจะราคาแพงกว่าท้องตลาด แต่รับรองปลอดภัยแน่นอน

 

อย่างไรก็ดี เกษตรกรรายใดประสงค์ที่จะนำสินค่าเกษตรมาวางจำหน่าย ขอให้ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้ทุกวันทำการ เพื่อการตรวจสอบสินค้าทุกครั้งที่จะนำมาวางจำหน่ายก่อนว่าปลอดภัยแน่นอนแล้ว จึงจะนำมาวางจำหน่ายได้ต่อไป

 

 

วิถีชุมชน