ห้องเรียนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน คิด ทำ นำ เปลี่ยน

1 ธ.ค. 2561 17:15 น.
ศรีสะเกษ- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เปิดโครงการสืบสานปณิธานงานพ่อ สานต่องานที่พ่อทำโรงเรียนโรงนา

         วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  ได้เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานปณิธานงานพ่อ สานต่องานที่พ่อทำโรงเรียนโรงนา  โดยมีนายทิวา  รุ้งแก้ว  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ  นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวง  เกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ในเขตตำบลบ่อแก้ว จาก 19 หมู่บ้านและคณะอาจารย์ นักเรียนโรงเรียนตำบลบ่อแก้ว  เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 152 คน  ร่วมกันหว่านปอเทืองและไถกลบตองซังข้าวในพื้นที่นาจำนวนประมาณ 10 ไร่  และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่างเกษตรกรต้นแบบเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษจาก 19 หมู้บ้านจำนวน 19 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานปณิธานงานพ่อ สานต่องานที่พ่อทำโรงเรียนโรงนา 

 

           การพัฒนาที่ยั่งยืน  คิด ทำ นำ เปลี่ยน  เพื่อเชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ  เพื่อสร้างแปลงนาต้นแบบในการไถกลบตอซังข้าวและปลูกพืชบำรุงดินหลังฤดูเก็บเกี่ยว  เพื่อให้โรงเรียนโรงนาใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสืบสานปณิธานงานพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  และเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างชุมชน สถานศึกษาและประชาชนต่อไป

 

 

วิถีชุมชน