อุบลราชธานี - เกษตรอำเภอ แจงไม่ได้บังคับชาวบ้านบริจาคเงินสร้างศาลา

28 พ.ย. 2561 09:55 น.
หาทุนก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์อำเภอบุณฑริกวุ่น ชาวบ้านไม่เข้าใจ คิดว่าต้องถูกบังคับให้บริจาคเงินเกษตรอำเภอบุณฑริกแจงเอง ระบุ เป็นการกระจายหรือสื่อคำสั่งคลาดเคลื่อน ล่าสุดเรียกประชุมผู้นำชุมชนใหม่ เน้น ไม่มีการบังคับ แต่ต้องเป็นการบริจาคด้วยใจศรัทธากันจริงๆ มีคณะกรรมการบริหารเงินกันพร้อมหน้า

วันที่ 28 พ.ย.2561 นางสาวสุภัทตา สินไชย์ เกษตรอำเภอบุณฑริก เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า  ตามที่มีผู้ให้ข่าวกล่าวหาว่ามีการเรียกเก็บเงินจากเกษตรกรในอำเภอบุณฑริก เพื่อก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน นั้น ตนได้ชี้แจงให้นายอำเภอซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด ได้รับทราบแล้ว ว่า การขอรับบริจาคกองทุนสร้างศาลาเอนกประสงค์ ที่ บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก นั้น เกษตรกรเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ดังนี้

ด้วย ทางผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) ผู้นำกลุ่มองค์กรเกษตรกรและเครือข่าย อ.บุณฑริก ได้หารือและแจ้งเรื่องความเดือดร้อนด้านสถานที่ในการรับบริการ การประชุมและปฎิบัติงานโครงการต่างๆตามนโยบายรัฐ ตลอดจนเห็นความเดือดร้อนของเกษตรกรที่เข้ามารับบริการต่างๆ เช่นการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และจัดตั้งกลุ่มองค์กรต่างๆที่มีจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนและฤดูร้อน และทางสำนักงานเกษตรอำเภอได้แจ้งว่าไม่มีงบประมาณทางราชการใดๆที่จะก่อสร้างหรือปรับปรุงสถานที่สำนักงาน  ทางคณะผู้นำฯจึงได้รวมตัวนัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริการและจัดหากองทุนเพื่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สำหรับจัดประชุม อบรม และอำนวยความสะดวกให้การบริการต่างๆ แก่เกษตรกร ช่วยสนับสนุนทางราชการ

 

โดย ได้คัดเลือกคณะกรรมการบริหารและจัดหากองทุน ประกอบด้วยกำนันทุกตำบล ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ประธานอกม. ผู้นำกลุ่มองค์กรเกษตรกรและเครือข่าย พร้อมได้นำเรียนขออนุญาตท่านนายอำเภอ และแจ้งต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กันยายน 2561 และขออนุญาตให้ผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นกรรมการ  ที่ประชุมกรรมการบริหารฯ ได้มีมติเห็นควรทำในรูปแบบขอรับบริจาค ไม่ให้ทำเป็นผ้าป่า เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องซองและก่อสร้างในพื้นที่ส่วนราชการไม่ใช่วัด และได้นำเรียนขอความเมตตาจากท่านเจ้าคณะอำเภอแล้ว โดยเน้นให้ขอรับบริจาคตามกำลังศรัทธา ไม่ให้มีการบังคับ เรี่ยไรเด็ดขาด

ขอให้พยายามสื่อสารให้เข้าใจโดยทั่วกัน เป้าหมายคือเกษตรกรและผู้นำที่เคยมาใช้บริการซึ่งจะตระหนักถึงความเดือดร้อนนั้นๆหรือผู้มีจิตศรัทธาทั่วๆไป  ทั้งนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการชุดบริหาร ฯ  กรรมการการเงิน ผู้เปิดบัญชี ผู้ตรวจสอบ  คณะทำงานฝ่ายเอกสาร และคณะทำงานเปิดซองและรวบรวมปัจจัย โดยมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายซอง และรวบรวมปัจจัย ทำบัญชีรายละเอียดการรับบริจาคทุกราย ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวหรืออื่นๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อความโปร่งใส แล้วสำเนาบัญชีพร้อมนำปัจจัยนำส่งคณะกรรมการการเงินและเข้าบัญชีกองทุน

 

ทั้งนี้ ทุกตำบลได้แจกจ่ายใบบอกบุญรับบริจาคและมีกำหนดรวบรวมปัจจัยภายใน 10 ธันวาคม 2561 จึงจะได้จัดประชุมสรุปผล แล้วรายงานท่านนายอำเภอ ที่ประชุมส่วนราชการ กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน และวางแผนการก่อสร้างและอื่นๆตามสมควรและจำเป็นตามลำดับของขั้นตอนต่อไป

ล่าสุด คณะกรรมการบริหารกองทุนสร้างศาลาเอนกประสงค์ฯสำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก ประกอบด้วยผู้นำท้องที่ อกม.และผู้นำองค์กรเกษตรกรจาก 8 ตำบล จำนวน 40 คน ร่วมประชุมสรุปปัญหาและหาแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก โดยประกาศร่วมกันเดินหน้าต่อ เนื่องจากมั่นใจในความโปร่งใส และเจตนาในการพัฒนาที่ดี ไม่ได้มีการขู่บังคับเรี่ยไรตามที่มีคนกล่าวหาแต่อย่างใด มีหลักฐานและคณะกรรมการชัดเจนทุกอย่าง โดยมีเกษตรกรจำนวนมากพร้อมให้การสนับสนุน ทั้งนี้คณะกรรมการพร้อมรับการตรวจสอบ และประกาศเดินหน้าการการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาสร้างประโยชน์ให้ชาวบุณฑริกแบบร่วมด้วยช่วยกันตามแนวทางประชารัฐต่อไป

 

ภาคประชาสังคม