เรื่องเงียบมา 6 ปีประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันภาคอีสาน จี้!!สอบกล่าวหา"ปลัดเทศบาล"ทุจริต

27 พ.ย. 2561 15:55 น.
อุบลราชธานี -นายจำรูญศักดิ์ จันทรมัย ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันภาคอีสาน เรียกร้องให้จังหวัดอุบลฯ เร่งรัดสอบสวนวินัย อดีตปลัดเทศบาลตำบลบัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี คดีทุจริต โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำประปาภายในชุมชนและก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลบัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ หลังจากสำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) ตรวจพบว่าผู้รับจ้างก่อสร้างไม่ครบถ้วนตามสัญญาเป็นเหตุให้ราชการเสียหาย ตั้งแต่ ปี 2555 สั่งให้ดำเนินการทางวินัยและอาญากับผู้เกี่ยวข้อง แต่เรื่องกลับเงียบมา 6 ปีพบถูกร้องเรียนอีกหลายเรื่อง

        เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน นายจำรูญศักดิ์ จันทรมัย อายุ 48 ปี ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันภาคอีสาน เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2555 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้ตรวจสอบสืบสวน กรณีกลุ่มตรวจสอบบริหารพัสดุ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 5 ตรวจสอบงานก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำประปาภายในชุมชน และก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสนม ของสำนักงานเทศบาลตำบลบัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี พบว่าผู้รับจ้างก่อสร้างไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแต่เทศบาลได้จ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง โดยไม่มีการตัดลดเนื้องานหรือแก้ไขสัญญา เป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหาย และมีความเห็นให้ดำเนินการทางวินัยและอาญากับคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยมีนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลบัวงาม  เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2555 ผ่านมา 6 ปีแต่เรื่องกลับเงียบ

        นายจำรูญศักดิ์ จันทรมัย  กล่าวว่า   องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันภาคอีสาน ได้รับเรื่องดังกล่าวและจากการตรวจสอบพบว่างบประมาณงานก่อสร้าง 2 โครงการดังกล่าวนั้น หลังจาก สตง.ตรวจพบและสั่งให้ดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่าขณะนั้นมี นายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลบัวงาม  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง  เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริต  ได้ลงรายมือชื่อตรวจรับงานจ้าง โดยรับรองว่าผู้รับจ้างได้ปฎิบัติงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบแปลน เมื่อพบมูลทุจริต สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 ได้ส่งเรื่องไปยังเทศบาลตำบลบัวงาม ให้ดำเนินการทางวินัยและอาญากับผู้เกี่ยวข้อง ต่อมามีการสั่งลงโทษ ปลดออก ไล่ออก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แต่กลับไม่มีคำตอบการดำเนินการทางวินัยและอาญากับนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลบัวงาม ที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง  จนถึงปัจจุบัน

 

        นายจำรูญศักดิ์ จันทรมัย  กล่าวเพิ่มเติมว่าองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันภาคอีสาน ได้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่านายวีระชัย คำล้าน  ปัจจุบันย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลอุบล อ.เมือง จ.อุบลฯ ได้ถูกร้องเรียนและถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและอยู่ระหว่างการถูกสอบสวนวินัยในหลายเรื่องเช่นถูกพนักงานเทศบาลตำบลอุบลร้องต่อปปช.จังหวัดอุบลราชธานีและถูกแจ้งความกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขณะรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลอุบลได้หักเอาเงินหรือยักยอกเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินโบนัส)ของพนักงานเทศบาลเมื่อปีพ.ศ 2555 ,ปกปิดซ่อนเร้นหนังสือจากเทศบาลตำบลบัวงามซึ่งแจ้งให้เทศบาลตำบลอุบลพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับนายวีระชัย คำล้านเมื่อปีพ.ศ 2556 เพื่อให้ตนได้ประโยชน์จากการพิจารณาความดีความชอบและเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นประจำทุกปีซึ่งกรณีดังกล่าวเทศบาลตำบลอุบลได้เคยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีหนังสือแจ้งให้ดำเนินการทางวินัยกับนายวีระชัย คำล้าน สูญหายนั้นมีมูลความจริง และ ถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยกรณีรับเงินจาก "ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล"เพื่อบุคคลดังกล่าวได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น"ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล"กรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน

การเมืองท้องถิ่น