กกต.นครพนม เสริมความรู้บุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมเลือก ส.ว.

21 พ.ย. 2561 15:55 น.
นครพนม - กกต.นครพนม เสริมความรู้บุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมเลือก ส.ว.


      วันที่ 21 พฤศจิกายน 61 เวลา 09.20 น. นายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครพนม(ส.ว.ฯ)  โดยมีนายสมพล พงษ์พิพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม(ผอ.กกต.นครพนม)  คณะกรรมการเลือกวุฒิสมาชิกระดับอำเภอและระดับจังหวัด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุม จำนวน100 คน ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม         

        นายสมพล  พงษ์พิพัฒน์  กล่าวว่า  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติให้ ส.ว. มาจากการเลือกกันเองของบุคคล ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ หรือเคยทำงานด้านต่างๆ ที่หลากหลายโดยแบ่งกลุ่มให้ประชาชนมีสิทธิสมัครอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ ในจำนวน 10 กลุ่ม และให้ผู้สมัคร ส.ว. เลือกกันเองในแต่ละกลุ่ม ตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งเป็นการเลือก ส.ว. ที่มีความแตกต่างไปจากเดิมหลายประการ 


     การเลือก ส.ว. ที่จะมีขึ้นในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด กฎหมายได้กำหนดให้มีคณะกรรมการระดับอำเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก แนะนำ ช่วยเหลือ ผู้อำนวยการเลือก ส.ว.  ให้ดำเนินการรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครฯ รวมทั้งการดำเนินการเลือกและการนับคะแนนการเลือก ส.ว. ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด   


 

          กกต.นครพนม จึงได้จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับอำเภอ คณะกรรมการระดับจังหวัด ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงบทบาท หน้าที่ กระบวนการขั้นตอนการเตรียมการเลือก ส.ว.,การรับสมัคร ส.ว.,การบริหารจัดการในการเลือก ส.ว.,การลงคะแนน การนับคะแนน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้คณะกรรมการระดับอำเภอและระดับจังหวัดมีความเข้าใจ บทบาท หน้าที่  ขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และสามารถนำความรู้และวิธีการปฏิบัติในการเลือก ส.ว. ไปจัดอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลและคณะบุคคล ผู้เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ผู้ช่วยเหลือผู้อำนวยการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ และระดับจังหวัด คณะกรรมการประจำสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภา  รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่จริงในการรับสมัครและจัดการเลือก ส.ว.ระดับอำเภอในวันที่ 16 ธันวาคม 61 และในระดับจังหวัดในวันที่ 22 ธันวาคม นี้

การเมืองท้องถิ่น