อบจ.หนองบัวลำภู ประเดิม ถนนยางพาราฯสายแรกของจังหวัด

20 พ.ย. 2561 09:55 น.
หนองบัวลำภู-อบจ.หนองบัวลำภู ประเดิม ถนนยางพาราดินซีเมนต์ สายแรกของจังหวัด ตัวอย่างต้นแบบ ใช้วัสดุในพื้นถิ่น หวังกระตุ้นราคายางพาราให้สูงขึ้น ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่

 

             นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตะรักษ์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู ได้ทำการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ โครงการความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้กับ ผู้บริหารท้องถิ่นทั้ง อบต. เทศบาลและบุคลากรด้านช่าง อบต. เทศบาลและ อบจ.รวม 162 คน ขึ้นที่ ห้องประชุม อบจ.หนองบัวลำภู โดยมี ผศ.ระพีพันธ์ แดงตันกี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ในการนำเอานวัตกรรมที่คิดค้น จากการนำเอายางพาราธรรมชาติ ทั้งยางพาราสด และยางพาราข้น มาดัดแปลงโครงสร้างให้สามารถใช้ร่วมกับ วัสดุดิน ปูนซีเมนต์และน้ำยาดัดแปร ในการทำถนน ด้วยวิธีแบบดินซีเมนต์ ตามมาตรฐานดินซีเมนต์โพลิเมอร์ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อตอบรับนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันนวัตกรรม การนำยางพารามาแปรรูป เพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรสวนยางพารา

 

          ทั้งการใช้ยางพาราสด จากเกษตรกรผ่านสหกรณ์และยางพาราข้น จากโรงงานน้ำยางข้นให้มากขึ้น จะเป็นการช่วยผลักดันราคาน้ำยางที่ตกต่ำให้มีราคาเพิ่มขึ้น เป็นการให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีถึงกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการ จากนั้น จึงได้นำพาคณะผู้เข้าอบรม ไปดูการปฏิบัติจริงที่แปลงสาธิต ถนนลูกรังสาย นภ.ถ.10009 สายบ้านเก่าโกใต้ บ้านโนนงาม ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ผิวการจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่ 1,200 ตารางเมตร

 

           ซึ่งการก่อสร้าง ถนนยางพาราดินซีเมนต์ตัวอย่าง ครั้งนี้ เป็นสายแรกของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่จะเป็นตัวอย่างต้นแบบให้กับ อบต.เทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ได้นำไปใช้ในการทำถนนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และยังเป็นการช่วยเหลือกระตุ้นราคายางพาราที่กำลังตกต่ำให้สูงขึ้น เป็นการนำเอาวัตถุดิบ ในพื้นที่จากภาคเกษตรกรรมมาใช้ประโยชน์ เป็นการเกื้อหนุนกัน

 

          นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตะรักษ์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่า วัสดุที่จะนำมาเป็นส่วนผสมโดยเฉพาะน้ำยางพารา นั้นจะใช้จากในท้องถิ่น ก็จะเป็นการช่วยเหลือราคายางพาราที่ตกต่ำ ให้มีราคาสูงขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง อีกทางหนึ่ง ซึ่งในวันนี้ได้มี อบจ.หนึ่งแห่ง เทศบาล 24 แห่ง และ อบต.43 แห่ง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ น่าจะมีการนำเอาความรู้ที่ได้รับนำไปใช้กับงานพัฒนาถนนในพื้นที่ของตนเอง

 

           สำหรับการประมาณการ ถนนยางพาราดินซีเมนต์ผสมน้ำยาดัดแปร แยะยางพาราสด นั้น ในการก่อสร้างถนนที่มีความกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือ 6.000 ตร.ม. หรือเท่ากับ ถนนกว้าง 6 เมตร ยาวหนึ่งกิโลเมตร ใช้น้ำยางพาราสด 12,000 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 26.67 บาท คิดเป็นค่าน้ำยางพาราสด 320,040 บาท จาก ราคาวัสดุต่างๆ ราคา 1,130,040 บาท ซึ่ง ที่ยังไม่รวมค่าแรงงาน แต่หากเป็นน้ำยางพาราแห้ง 1 กิโลกรัม จะเท่ากับน้ำยางพาราสด 3 กิโลกรัม ราคาน้ำยางพาราแห้ง คิดกิโลกรัมละ 80 บาท หากท้องถิ่นต่างๆ ได้ปรับเปลี่ยนการทำถนนจากถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต อย่างเดียว มาเป็น ถนนยางพาราดินซีเมนต์แล้ว นอกจากจะช่วยประหยัดงบประมาณแล้ว ยังได้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้อีกด้วย

 

การเมืองท้องถิ่น