คนด่านซ้ายไม่ทอดทิ้งกัน มอบบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจฯ

8 พ.ย. 2561 22:50 น.
จ.เลย โดย อ.ด่านซ้าย จัดกิจกรรม"คนด่านซ้ายไม่ทอดทิ้งกัน" มอบบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

 

          เมื่อเวลา  15.00น.วันที่ 8 พ.ย.2561   นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย        เป็นประธานในพิธีมอบบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย นายประสาสน์ อุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอ ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอ พ.ต.ธีระพงษ์ ประดับเพชร สัสดีอำเภอ ร.ท.บุญเรือง รอดพืนิจ ผบ.หมวด ปจว.22 นาย ธเนศ ศรีบุญมี ท้องถิ่นอำเภอ นายสมชัยเพชรรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองผือ นางทิพวรรณ ชนะมาร ครู ร.ร.บัานโพนหนอง นายประเสริฐ เสนานุช กำนันตำบลนาหอ

 

            นายปรมินทร์ ทองอินทร์ ผู้ใหญ่บ้านตำบลเก่า นายบุญเพ็ง เสนานุช ผู้บัานใหญ่บัานนาหอ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอ นาง รุงนิรัดน์ แก้ววงศ์ผอ.รพ.สต.บ้านหนองผือ คณะกรรมการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาหอ และชาวบ้านเก่าร่วมกันมอบบ้านท้องถิ่น ประชารัฐ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้กับนายประสงค์ อุ่นแก้ว บ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 5 ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย และนายบุญนำ ภูสถาน บัานเลขที่ 121 หมู่ที่ 5 ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

 

          ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส เป็นผู้พิการ สุขภาพไม่ดี และยากไร้ ซึ่งได้ผ่านการประชาคมหมู่บ้าน และเป็นบุคคลที่เป็นคนดี ช่วยเหลือสังคม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอได้สนับสนุนงบประมาณสบทบร่วมกับเจ้าของบ้านเพื่อก่อสร้างบ้านรวมแล้ว ประมาณ 100,000 บาท และใช้แรงงานจากจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ร่วมกันที่ทำการปกครองอำเภอ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอด่านซ้ายได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยยึดหลัก เอาอำเภอเป็นฐาน และที่ว่า”คนด่านซ้ายไม่ทอดทิ้งกัน”ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ว่า”จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

 

         และเป็นการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม และยังเป็นการดำเนินการตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAlLOEl 4.0)" Loei for All"(เลยเมืองของทุกคน) โดยเฉพาะการดูแลผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอำเภอด่านซ้าย ที่ว่า “เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการพัฒนาตามหลักทรงงาน โครงการพระราชดำริ ดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “โดยเฉพาะให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความเหมาะสม

คุณภาพชีวิต