สภา มก. ซ้อมยื่นบัญชีทรัพย์สิน

8 พ.ย. 2561 20:15 น.
กรุงเทพมหานคร- "รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์" กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.)ประเภทคณาจารย์ประจำ ได้โพสต์ข้อความผ่านเพสบุุ๊ค ระบุ กรรมการสภา มก.นัดประชุมด่วนช่วง 10.00 น.วันศุกร์ที่ 9 พ.ย. นี้เพื่อให้กรรมการสภา มก.ได้ซักซ้อมยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ภายใน 30 พ.ย.2561 ระบุมี "พงศ์เอก วิจิตรกุล" ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. ให้คำแนะนำ

 

         วันนี้( 8 พ.ย. 2561) รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.)ประเภทคณาจารย์ประจำ ได้โพสต์ข้อความผ่านเพสบุุ๊ค ระบุ ว่าในฐานะกรรมการสภา มก.ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยนายพงศ์เอก วิจิตรกุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  กรุงเทพมหานคร

 

            ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มาประชุม ประกอบด้วย  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 1. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รศ.ดร.พีรเดช ทองอ าไพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายกฤษฎา บุณยสมิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. พลเอก นายแพทย์ ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตำแหน่ง
9. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
10. ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ ประธานสภาพนักงาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทผู้บริหาร
11. รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง
12. ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์
13. รศ.ดร.สมหวัง ขันติยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทคณาจารย์ประจ า
 14. รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า
15. รศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า
16. รศ.นท.ดร.สุมิตร สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
17. ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๘. รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๑๙. นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย
๒๐. นายฉัตรชัย จรูญพงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานกฏหมาย

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มาประชุมไม่ได้
1. ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ศ.เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รศ.สมพร อัศวิลานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๗. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี
๘. ดร.ด ารงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน
๙. รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และประธานกรรมการวิชาการ

 

 

                ทั้งนี้ การประชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังกล่าว เพื่่อเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจ  ที่สำคัญเพื่อใฟ้เป็นไปตามประกาศของ ป.ป.ช.เรื่องตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตร 102 พ.ศ. 2561 ดังกล่าว และตามระเบียบของ ป.ป.ช.ว่าด้วยการยื่นบัญชี การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 158  และการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ. 2561 จึงขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดทำบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ส่งสำนักงาน ป.ป.ช.ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2561 แล้วแจ้งให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบด้วย

 

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การยื่นบัญชีทรัพย์ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อป.ป.ช.เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในสังคมไทย มีทั้งต่อต้านและสนับสนุน ฝ่ายค้านก็เปิดมุมมองว่ากรรมการสภาจะยกชุดลาออกส่งผลกระทบต่อการสรรหากรรมการสภาคนใหม่ พร้อมแนะให้ออกบทเฉพาะกาล ขณะที่ฝ่ายสนับสนุนกลับเห็นต่างว่าหากไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนก็น่าจะยื่นบัญชีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ

 

คุณภาพชีวิต