หน่วยแพทย์พอ.สว ให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ปชช.

8 พ.ย. 2561 15:25 น.
ศรีสะเกษ-หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ศรีสะเกษ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน

 

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่บ้านผักขะย่าใหญ่ ม.3 ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว)  ออกให้บริการประชาชน ในพื้นที่  ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ โดยมี ประชาชนในพื้นที่ ต.โพธิ์ และตำบลใกล้เคียง  มารับบริการกันเป็นจำนวนมาก  ซึ่งภายในงานมีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  ตรวจรักษาทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย  และแพทย์ทางเลือก  การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการจังหวัด  และการออกหน่วยเคลื่อนที่จากส่วนราชการใน  อ.โนนคูณ

 

 

 

 

           นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นการร่วมสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และชาว จ.ศรีสะเกษ  อีกทั้งยังเป็นการแสดงความห่วงใยต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชนชาว  จ.ศรีสะเกษ  รวมถึงความสามัคคี

 

 

          ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า  สำหรับ  จ.ศรีสะเกษ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 28เมื่อ พ.ศ.2513 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน    ที่ร่วมในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.ศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

ภาคประชาสังคม