อบต.โคราช จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวนาวาน ดึงคนรุ่นใหม่สัมผัสวิถีชาวนา

8 พ.ย. 2561 14:55 น.
นครราชสีมา - ปิ๊งไอเดีย อบต.โคราช จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวนาวานประสานสามัคคี ให้นักเรียน นักศึกษา ลงแปลงนาฝึกหัดการเกี่ยวข้าวและสีข้าวด้วยวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยเป็นประเพณีโบราณที่ดีงามสืบทอดกันมายาวนาน ในภาวะประสบภัยแล้ง ทุกคนในชุมชนร่วมมือกันลงแขกเกี่ยวข้าว แทนการจ้างงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะในปัจจุบันมีการจ้างแรงงานสูงถึงวันละ 300 -400 บาท อีกทั้งทำให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้วิถีชาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติ

 

 

           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 พ.ย.2561 ที่แหล่งเรียนรู้เกษตรชุมชนพึ่งตนเอง บ้านคอกวัว หมู่ 6 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา นางสุทิน  ชาติพุดซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)หนองกระทุ่ม อ.เมือง ฯ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม “ พิธีเกี่ยวข้าวนาวานประสานสามัคคี ” โดยมีกลุ่มเกษตรชุมชนบ้านคอกวัว กลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ำโพธิ์เตี้ย บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 โรงเรียนบ้านต่างตา จำนวนกว่า 200 คน

 

           ร่วมลงแปลงนาสาธิต เพื่อเกี่ยวข้าวนาวานหรือลงแขกเกี่ยวข้าว การหาบแบกข้าว การฟัดข้าว รวมทั้งการสีข้าวจนเป็นเมล็ดข้าวสาร ซึ่งเป็นการเรียนรู้วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นและรากฐานชีวิตชาวนาผ่านกระบวนการปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง โดยมีปราชญ์หมู่บ้านและเกษตรกรหรือครูชาวนาคอยสาธิตและให้คำปรึกษาให้กับบรรดาผู้สนใจที่ต้องการสัมผัส เรียนรู้การเป็นชาวนา

 

  

 

         นางสุทิน  นายก อบต.หนองกระทุ่ม เปิดเผยว่า เป็นความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น วัด บ้านและโรงเรียนพัฒนาให้พื้นที่แห่งนี้ เดิมเป็นที่ลุ่มต่ำประสบปัญหาน้ำท่วมขังแทบทุกปี ได้ช่วยกันพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรชุมชน กิจกรรมเกี่ยวข้าวนาวาน เป็นประเพณีโบราณที่ดีงามสืบทอดกันมายาวนาน ในภาวะประสบภัยแล้ง ทุกคนในชุมชนร่วมมือกันลงแขกเกี่ยวข้าว แทนการจ้างงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะในปัจจุบันมีการจ้างแรงงานสูงถึงวันละ 300 -400 บาท ดังนั้นมีความจำเป็นต้องให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้วิถีชาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติและการทำนาข้าวด้วยวิถีดั้งเดิมรวมทั้งสามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีกลับมาพัฒนาบ้านเกิดโดยยกระดับอาชีพชาวนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

 

วิถีชุมชน