ประชุมแผน-ผังแม่บทอนุรักษ์และพัฒนา"เมืองเก่าแพร่"

8 พ.ย. 2561 10:40 น.
แพร่-ผู้ว่าฯแพร่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ และประชาชนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ จำนวน200 คน เข้าร่วม การประชุมฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าแพร่

            เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 พ.ย.61 นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าฯแพร่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่  และประชาชนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ จำนวน200 คน เข้าร่วม การประชุมฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าแพร่ ครั้งที่ 1 ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่

           นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าฯแพร่ กล่าวว่า    การประชุมครั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าแพร่ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าแพร่ โดยโครงการ ฯ มีที่มาและความสำคัญดังนี้

            มติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 10กุมภาพันธ์ 2558 ลงมติเห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าแพร่ และเห็นชอบกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดนำไปพิจารณาจัดทำรายละเอียดและจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์แลพัฒนาเมืองเก่าแพร่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป และได้มีประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า เรื่อง ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าแพร่ มีเนื้อที่รวม 15.6ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เพื่อให้เมืองเก่าแพร่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติต่อไป

            ดังนั้น เพื่อให้การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าแพร่ ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน จังหวัดแพร่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า จึงจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าแพร่ ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้แผนและผังแม่บทฯ เป็นแนวทางการดำเนินงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริเวณเมืองเก่าแพร่ ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาที่เหมาะสมและยังประโยชน์ทั้งการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชนและประเทศได้อย่างยั่งยืน

           โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาและจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าแพร่และกำหนดแนวทาง แผนปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ ในการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าแพร่ โดยการมีส่วนร่วม เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาของทุกภาคส่วนในพื้นที่

เพื่อให้เกิด ผลผลิต แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าแพร่  และเกิด ผลลัพธ์ เมืองเก่าแพร่ ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสม สามารถดำรงคุณค่าความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติไว้ได้ พร้อมไปกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อคงไว้ซึ่งคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศเมือง และประโยชน์สุขของประชาชนการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทฯ ครั้งที่ 1 จำนวนประมาณ 200 คนร่วมแสดงความคิดเห็น

465802

 

ศิลปะวัฒนธรรม