คณะทำงานศึกษาข้อเท็จจริงผลกระทบโรงไฟฟ้าชีวมวลลงพื้นที่คุยชาวบ้าน

7 พ.ย. 2561 21:40 น.
ยโสธร-คณะทำงานศึกษาข้อเท็จจริง การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร กรณีการขออนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้าน ก่อนนำเสนอ กกพ. ในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้

วันที่ 7 พ.ย. เวลา 10.00 น. คณะทำงานศึกษาข้อเท็จจริงการมีส่วนร่วม ทรัพยากรและสุขภาพในรัศมี 5 กิโลเมตรของจังหวัดยโสธรได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามในประเด็นการมีส่วนร่วมจำนวน 559 ครัวเรือน เพื่อจะนำไปวิเคราะห์และกำหนดทิศทางในกระบวนการการทำงานเพื่อจะส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

โดยนายนิรันดร คำนุ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนึ่งในคณะทำงานได้ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านในตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยระบุว่า การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นภารกิจที่ทางคณะทำงานได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมของคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกับทางคณะของ กกพ. เมื่อวันที่ 1 พ.ย.61 ที่ผ่านมาและมอบหมายให้คณะทำงานฯที่เป็นตัวแทนภาคนักวิชาการช่วยดำเนินการออกแบบวิธีการศึกษา และดำเนินการศึกษาอย่างเร่งด่วน โดยเน้นเฉพาะกรณีการศึกษาข้อเท็จจริงของกระบวนการ การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร

โดยข้อมูลดังกล่าวจะใช้ในการประกอบการประชุมของทาง กกพ. โดยทางคณะทำงานฯ จะได้ทำรายงานผลการศึกษากรณีกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่่เพื่อเสนอผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเพื่อส่งต่อข้อมูลให้ทาง กกพ.ใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมของ กกพ.ต่อไป

“สำหรับทิศทางข้างหน้าของคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงาน ที่ล้วนให้ความสำคัญกับกระบวนการแก้ไขปัญหา ซึ่งในเบื้องต้นการศึกษาข้อเท็จจริงสามารถดำเนินการได้เพียงความพยายามในการตอบข้อเท็จจริงประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ รัศมี 5 กิโลเมตร ของจังหวัดยโสธร  อย่างไรก็ดี กรณีปัญหาตามข้อร้องเรียนของชาวบ้านในพื้นที่มันคาบเกีี่่่ยวกับขอบเขตพื้นที่สองจังหวัด คือ จ.ยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีการหารือร่วมกันเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาในลักษณะของคณะกรรมการร่วม  นอกจากนี้แล้วการศึกษาข้อเท็จจริงในมิติอื่นๆก็มีความสำคัญมาก เช่น ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศในพื้นที่อีกด้วย”นายนิรันดร กล่าว

ด้านนาย สิริศักดิ์ สะดวก คณะทำงานศึกษาข้อเท็จจริงฯ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อต้องการที่จะสอบถามข้อมูลความเป็นจริงของคนในพื้นที่ที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร ของจังหวัดยโสธร  โดย คณะทำงานเป็นผู้ที่ลงพื้นที่ศึกษาข้อเท็จจริงซึ่งวันนี้เราจะศึกษาในประเด็นการมีส่วนร่วม ในประเด็น ส่วนที่ 1  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการรับฟังความคิดเห็น รับรู้ และตัดสินใจถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ในประเด็นด้าน ทรัพยากร และสุขภาพ ของชุมชนในเขตรัศมี 5 กิโลเมตร เขตพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรับฟังความคิดเห็น ในที่นี้ หมายถึงการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น มีบทบาทของประชาชน/ชุมชน ในเรื่องการได้รับรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ผ่านการชี้แจง จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น หรือการประชาพิจารณ์

“นอกจากนั้นส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมการรับรู้การประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมในการร่วมรับฟังความคิดเห็น ในการดำเนินงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ส่วนที่ 4 ท่านเห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลหรือไม่ เพราะอะไร  โดยมีแบบสอบถามที่ชัดเจน ซึ่งเราลงพื้นที่ใน 5 หมู่บ้าน ที่อยู่ในรัศมี 5 กิเมตรของจังหวัดยโสธร เพื่อฟังความคิดเห็นของชุมชน และเพื่อจะได้รับรู้ข้อมูลข้อกังวลของชุมชนดังนั้นการที่คณะทำงานลงพื้นที่ในครั้งนี้ ก็เพื่อจะสรุปข้อมูลไปใช้ในการให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) นำไปพิจารณาร่วมด้วยในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นี้  โดยตัวแทนคณะทำวานและชุมชนจะไปยื่นเอกสารด้วยตัวเอง”นายสิริศักดิ์ กล่าว

 

คุณภาพชีวิต