(คลิปข่าว) ยอดนักท่องเที่ยวจีนลด เมืองพัทยาเรียกประชุมหน่วยงานเร่งแก้ไข

7 พ.ย. 2561 08:15 น.
เหตุยอดนักท่องเที่ยวจีนลดวูบ ส่งผลเมืองพัทยาเต้นเรียกประชุมหน่วยงานเร่งหามาตรการแก้ไข เน้น "ไม่ตาย ไม่เจ็บ ไม่หาย" ระบุสถิติการเสียชีวิตทางน้ำสูงจนน่าวิตกต้องบูรณาการในการสร้างความอุ่นใจและแก้ไขอย่างจริงจัง

วันนี้ (6 พ.ย.) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อร่วมหารือและมาตรการในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และดึงดูดความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวหลัก หลังพบว่า ปัจจุบันในพื้นที่เมืองพัทยาซึ่งถือเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว “จีน” แต่กลับพบว่าปริมาณนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ซึ่งถือมีจำนวนสูงเป็นอันดับต้นๆของเมืองพัทยากลับมีจำนวนหายไป เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกชะลอตัว ประกอบกับมีอุบัติเหตุทางเรือในภาคใต้ ปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก การทำร้ายนักท่องเที่ยว และการกระทำต่างๆที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาและประเทศไทยเป็นอย่างมาก จนทำให้การเดินทางเข้ามาพักผ่อนน้อยลงซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยตรง

 

นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ รักษาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่าในปี 2560 จากสถิติของสำนักงานระบุว่าในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมียอดนักท่องเที่ยวรวมทั้งปีกว่า 17 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 2.4 แสนล้านบาท ถือเป็นรายได้สูงเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาพักผ่อนสูงเป็นอันดับที่ 1 กว่า 2.5 ล้านคน รองลงมาเป็น รัสเซีย เกาหลี และจีน ซึ่งถือว่าสูงขึ้นประมาณ 1.2 % ขณะที่ในปี 2561 หลังจากเกิดปัญหารุมเร้าหลายด้านทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้น้อย ลง แม้ว่าภาพรวมจากเดือนมกราคมถึงสิงหาคมจะมีปริมาณนักท่องเที่ยวรวมทุกสัญชาติแล้วกว่า 12.3 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 1.8 แสนล้านบาทหรือ + ขึ้น 5 % ก็ตาม ทั้งนี้สาเหตุหลักที่นักท่องเที่ยวจีนลดลงน่าจะมาจากเรื่องของความปลอดภัย โดยเฉพาะกิจกรรมทางน้ำซึ่งพบว่าจากสถิติในปี 2559 มีนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิต 14 ราย ปี 2560 จำนวน 3 ราย แต่ในปี 2561 มีจำนวนที่เสียชีวิตไปแล้ว 9 ราย จึงต้องเร่งหามาตรการแก้ไข เพื่อให้สถิติลดลงเป็นศูนย์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้น

 

ด้านนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นถือเป็นกระแสที่มีการแพร่ออกไปในหลายช่องทาง แต่ความเป็นจริงแล้วเมืองพัทยามีมาตรการในการดูแล ป้องกัน และอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในฐานะเจ้าบ้านที่ดี ทั้งด้านสาธารณสุข เรื่องของสุขอนามัยอาหาร การป้องกันโรคระบาด  

 

รวมทั้งการสร้างความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งทางทะเล ทางบก การปกป้องทรัพย์สิน การเฝ้าระวังเหตุร้ายและการให้บริการ การรักษาโรค และอื่นๆอย่างครบถ้วน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นชนิดที่ว่าต้อง “ไม่ตาย ไม่เจ็บ ไม่หาย” โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าสำคัญและเป็นเรื่องที่เมืองพัทยาต้องเร่งประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจทุกช่องทางเพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณ ภาพนี้กลับมายังเมืองพัทยาอีกครั้ง

 

อย่างไรก็ตามจากสถิติแล้วพบว่า นักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่จะเดินทางมาในลักษณะกลุ่มทัวร์ ซึ่งจะมีผู้สูงอายุเป็นหลัก แต่มักจะมีกิจกรรมทางน้ำในโปรแกรมการท่องเที่ยว ทั้งการว่ายน้ำ ดำน้ำ เล่นเจ็ทสกี การเดินทางโดยเรือเร็วหรือเรือสปีดโบ๊ทและอื่นๆซึ่งหลายคนเมื่อไม่มีความพร้อมทั้งร่างกาย จึงประสพปัญหาจมน้ำเสียชีวิตซึ่งถือเป็นเรื่องต้องระมัดระวังและแก้ไขอย่างใกล้ชิด โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

 

ขณะที่แหล่งข่าวระบุว่าปัจจุบันปริมาณนักท่องเที่ยวจีนในพื้นที่เมืองพัทยาลดลงอย่างน่าใจหาย เนื่อง จากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวระบุว่าปริมาณนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้หายไปกว่า 30-40 % ในพื้นที่เมืองพัทยา จึงควรเร่งรัดในการจัดทำแผนการดูแล สร้างความมั่นใจ และประชาสัมพันธ์อย่างเข้าถึงในทุกช่องทาง โดยเฉพาะการประสานขอรับความร่วมมือจากสมาคมท่องเที่ยวหลัก อาทิ ATTA ,THA ,PBTA หรืออื่นๆ รวมทั้งบริษัทนำเที่ยว ในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตัวในการท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะกิจกรรมทางน้ำซึ่งถือเป็นปัญหาหลัก ด้วยการสร้างความรู้ให้กับไกด์นำเที่ยว หรือการทำป้ายประชาสัมพันธ์หลายภาษา เพื่อให้รับทราบถึงข้อควรระวังต่างๆ อาทิ เรื่องของอายุ สุขภาพ อันตรายจากการไม่สวมใส่อุปกรณ์ชูชีพ รวมถึงข้อระเบียบ ข้อบังคับในการห้าม หรือกติกาต่างๆ โดยให้ไกด์หรือผู้ประกอบการต้องคอยตักเตือนหรือเฝ้าระวัง และสังเกตการณ์เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งกรณีนี้จะมีการประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการอีกครั้ง ขณะที่หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวก็ต้องจัด Event กิจกรรมหลักต่างๆตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและทำการตลาด เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาเพิ่มขึ้นเช่นเดิม

 

 

เศรษฐกิจภูมิภาค