ผู้ว่าเลยแจงผลการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่เติบโตเกินเป้าเพิ่มร้อยละ 10

5 พ.ย. 2561 18:07 น.
เลย-ผู้ว่าเลยแจงผลการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่เติบโตเกินเป้าเพิ่มร้อยละ 10 จากการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเมืองเลย รวมทั้งกิจกรรมที่รองรับส่งผลให้มีผู้มาเยี่ยมเยือนปี 2560 สูงถึง 2,131, 525 คน มีรายได้ 4,152 ล้านบาท

            นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม   ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   กล่าวว่า   ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยปี 2561 ถึงปี 2562   เนื่องจากจังหวัดเลยเป็นเมืองทางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อนอุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานาชาตินานาชนิด ภูมิประเทศที่งดงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีรวมทั้งมีประเพณีวัฒนธรรม อันแตกต่างไปจากถิ่นอื่น ซึ่งได้แก่การละเล่นผีตาโขนการละเล่นผีขนน้ำและวัฒนธรรมที่ได้มาสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตชาวจังหวัดเลย มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนหรือ amazing thailand tourism เพื่อส่งเสริมเน้นการท่องเที่ยวให้เป็นอุตสาหกรรมเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาและการต่างประเทศมีการบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับชั้นนำของโลก ที่มีการเจริญเติบโตบนพื้นฐานของความเป็นไทยกระจายรายได้สู่ชุมชน จังหวัดเลยเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้าม....พลาด อัน เนื่องจากศักยภาพดังกล่าว  มี แผนการอนุรักษ์ฟื้นฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภูมิปัญญาการเกษตรและศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว ให้สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก จังหวัดเลยมีแหล่งท่องเที่ยวอุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานาชาติดังกล่าวมาแล้วยังมีความหลากหลายสวยงาม อาทิ   อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย แก่งคุดคู้ ภูลมโลที่ด่านซ้าย(ซากุระใหญ่ที่สุดในเมืองเลย) ภูป่าเปาะที่ได้รับฉายาว่าฟูจิเมืองเลย   สวนหินผางามหรือฉายาว่าเป็นคุนหมิงเมืองเลย   ภูบักไดหรือผาหลอกลวง  วนอุทยานภูบ่อบิด  และอีกหลายๆแห่งจำนวนมาก และอีกหลายๆแห่งจำนวนมาก

           ในปี 2561ตั้งเป้าจำนวนนักท้องเที่ยวไว้ที่ 3 ล้านคน ส่วนปัจจัยที่เอนั้นมี 3 จุดแข็งคือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราต้องฟื้นฟูบำรุงรักษา ต่อมาคือประชาชนชาวเมืองเลยที่เป็นผู้เอาใจใส่และอำนวยความสะดวก และสุดท้าย คือ ด้านวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ที่นักท่องเที่ยงต้องการเที่ยว สัมผัสและมีส่วนร่วมในงานในกิจกรรม ประเพณีนั้นๆได้  เช่น ต้องการตักบาตรข้าวเหนียวที่เชียงคานก็สามารถทำได้สะดวก รวมทั้งถนนสายต่างๆได้พัฒนามากขึ้นแล้ว และในปี 2562 จะเชื่อมต่อได้ดีจะทำให้ดีที่สุดเรามีความพร้อมที่จะรองรับผู้มาเยือนทุกเดือน เพื่อความสุขสร้างความปลอดภัย ความสะดวกสลายแก่นักท่องเที่ยวร่วมกับวิสาหกิจต่างๆรวมทั้งมีบริษัทประกันภัยประกันชีวิตเข้ามาร่วมอีกด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท้องเที่ยวของนักท่องเที่ยวตั้งเป้าว่าจะเพิ่มขึ้นจากปี 61 ร้อยละ  10  จากสถิติที่ผ่านมา ในปี 2560 มีผู้มาเยือนเมืองเลย 2,131, 525 คน มีรายได้ 4,152 ล้านบาท       เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 11.8 8 หรือว่าเพิ่มขึ้นมากที่สุดตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา และปี 2561ตัวเลขสถิติยังไม่สรุปเพราะยังไม่สิ้นปี แต่ดูแล้วน่าจะเพิ่มขึ้นและไม่ต่ำกว่าปี 2561      ซึ่งจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดเลยเป็นข้อมูลที่ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนกำกับและติดตามการจัดทำสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้ด้านการท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้วและข้อมูลดังกล่าวได้จัดทำในรายงานประจำปี 2561 จ. เลย แล้วด้ว

ท่องเที่ยว