เกษตรนครพนม เตรียม Kick off ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

1 พ.ย. 2561 09:55 น.
นครพนม - เกษตรนครพนม เตรียม Kick off ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ในโครงการสานพลังประชารัฐ


     วันที่ 1 พ.ย.61 ณ ห้องประชุมของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม นายรักสกุล สุริโย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ซึ่งมีนายราชันย์ ไชยศิลป์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาการเกษตรจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเกษตรอำเภอทั้ง 12 อำเภอ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดินฯ ชลประทานจังหวัดฯ ปศุสัตว์จังหวัดฯ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ และบริษัทซีพีโปรดิ๊ว เข้าร่วมประชุมถึงแนวทางในการขับเคลื่อนงานโครงการดังกล่าว และการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ พร้อมจัดทำแผน Kick off การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในจังหวัด 


   

 เกษตรและสหกรณ์ฯกล่าวว่า จากการขับเคลื่อนงานโครงการที่ผ่านมา มีการลงพื้นที่สร้างการรับรู้ข้อมูลแก่เกษตรกร พร้อมเปิดรับสมัครเกษตรกรผู้มีความต้องการเข้าร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอ แต่ยังเกษตรกรบางราย ไม่เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการที่ชัดเจน รวมไปถึงความมั่นใจในการรับประกันราคา และการจัดหาเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ทำให้เจ้าหน้าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องสร้างความเข้าใจมากขึ้น รวมไปถึงสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรในพื้นที่ ถึงการให้คำแนะนำการปลูก เทคนิควิชาการ และการจำหน่ายในราคาที่แน่นอน สำหรับการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด และปัจจัยการผลิตอื่นๆ ทางด้านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม จะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดหาปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข่าร่วมโครงการ ซึ่งหลังจากนี้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการนี้จังหวัดนครพนมมีแผนจัด Kick off ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เพื่อเป็นจุดต้นแบบและสาธิตการปลูกข้าวโพดให้ได้คุณภาพและผลผลิตที่คุ้มค่า


   

 ซึ่งโครงการต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุขอย่างยั่งยืน เมื่อกลางเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.ฯ จึงเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม เพื่อมอบนโยบาย และรับทราบผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีทั้งหมด 15 โครงการ หนึ่งในนั้นก็คือโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา หากเกษตรกรสนใจจะเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ และโครงการชลประทานจังหวัดฯ

เกษตร