นิสิต ม.มหาสารคาม เดือดรุกฮือ ชูป้ายประท้วงไม่เอาคณบดีคณะบัญชีฯ

30 ต.ค. 2561 15:15 น.
มหาสารคาม- นิสิต คณะบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม เดือด รุกฮือชูป้ายประท้วงไม่เอาคณบดีคณะบัญชีและการจัดการ ขณะที่นิสิตเผย ไม่ได้รับความคุ้มค่ากับการเสียค่าเทอม ขอเปลี่ยนคณบดีคนใหม่

           วันที่ 30  ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 น .ที่ห้อง 903  อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มีการพูดคุยถึงปัญหาและทางออกของคณะบัญชีและการจัดการ  โดยเป็นการร่วมแสดงความคิดเห็นจากนิสิต  อาจารย์  และบุคลากรของคณะบัญชี  โดยมี  ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์  คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ  ร่วมรับฟังปัญหาและทางออก

              โดยได้มีการการแสดงความคิดเห็นของคณาจารย์และนิสิต  ถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น  ตั้งแต่ที่มีการแต่งตั้งคณบดีคนใหม่ คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์  คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เข้ามาดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 3/2559  จนถึงปัจจุบัน  ทำให้มีเสียงสะท้อนจากคณาจารย์และนิสิต  ในหลาย ๆ ด้าน  ยกตัวอย่างเช่น   บริเวณที่อ่านหนังสือ  และบริเวณที่รับประทานอาหารภายในคณะฯ  ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  มีการถอดพัดลมที่ติดตั้งอยู่บริเวณที่อ่านหนังสือของนิสิตออกไปโดยไม่ทราบสาเหตุ  พื้นที่ของโรงอาหารที่ย้ายไปใหม่อยู่ติดกับห้องน้ำ  ทำให้มีกลิ่นที่พึงประสงค์  ลอยมากับอากาศสร้างมลภาวะทางอากาศให้กับนิสิต  พื้นที่ลานจอดรถไม่เพียงพอต่อปริมาณรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของนิสิต  รวมถึงไฟส่องสว่างที่บางวันก็เปิดบางวันก็ไม่เปิด  ทำให้นิสิตเสี่ยงต่อความปลอดภัย 

              เสียงตามสายของคณะฯ ที่ใช้งบประมาณในการดำเนินการกว่า 500,000 บาท  ซึ่งนิสิตมองว่าไม่มีประโยชน์  เพราะยุคนี้เป็นยุค 4.0  การใช้สื่อโซเชี่ยลมีเดียน่าจะมีประโยชน์มากกว่า 

              ปัญหาสัญญาณ Wi-fi ของคณะ  ที่ติดขัดตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา  ซึ่งนิสิตมีความจำเป็นต้องใช้ในการสืบค้นข้อมูล  และทำงานส่งอาจารย์  ซึ่งก่อนหน้านี้สัญญาณ Wi-fi ถือว่าดีมาก  แต่ทางคณะไม่ได้มีการดำเนินการต่อสัญญากับผู้ใช้บริหาร  แต่ผลกระทบก็มาตกอยู่กับตัวนิสิต  ที่ไม่มีสัญญาณที่ดีพอในการทำงาน               นอกจากนี้ยังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียน  เช่น  จอProjector ที่หลอดภาพมีความผิดเพี้ยน  หลอดไฟขาด  หรือคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน  ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  รวมไปถึงห้องน้ำสำหรับนิสิต  ที่อุปกรณ์ชำรุด  ขาดการซ่อมแซม  ไม่มีกระดาษชำระ  มีกลิ่นไม่พึงประสงค์  เป็นต้น

              ส่วนในด้านการจัดการเรียนการสอน มีการจัดกลุ่มเรียนขนาด 140 180 และบางชั้นเรียนมีมากกว่า 200 คน  ทำให้นิสิตมองว่าไม่เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  ในบางรายวิชา  เช่น  รายวิชาบัญชีขั้นกลาง  และการเงินธุรกิจ  เหตุใดจึงไม่มีการเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน  ทั้งที่เป็นรายวิชาที่มีนิสิตตกเป็นจำนวนมาก  และเป็นวิชาที่มีวิชาตัวต่อเนื่อง

              การจัดตารางเรียนที่มีการจัดนิสิตระบบเทียบเข้า 2 ปีต่อเนื่อง  ร่วมกับนิสิตหลักสูตร 4 ปี  ในกลุ่มและรายวิชาเดียวกัน  ซึ่งนิสิตทั้งสองระบบมีพื้นฐานที่แตกต่างกัน  ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน 

             การปิดหลักสูตรการจัดการการประกอบการ  ซึ่งไม่ได้มีการชี้แจงนิสิตและคณาจารย์ประจำหลักสูตรแต่อย่างใด  ทำให้นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีความกังวลต่อชื่อเสียงและคุณภาพหลักสูตรของตน  เป็นต้น

              ซึ่งทางผู้บริหารและคณบดีคณะบัญชีฯ  ได้มาร่วมรับฟังและตอบข้อสงสัยของคณาจารย์และนิสิต  โดยมีบางช่วงบางตอนทางคณบดีคณะบัญชีฯ  ได้ชี้แจงในเรื่องของ  เสียงตามสาย  ซึ่งได้มีการตรวจรับงานไปแล้วว่า  เสียงตามสายนั้นทางคณะติดตั้งจุดประสงค์หลักคือใช้ในช่วงงานรับพระราชทานปริญญาบัตร  เพื่อใช้ในการประกาศต่าง ๆ ซึ่งจะไม่ได้ใช้ในเวลาปกติ  ซึ่งสร้างความคลางแคลงใจให้กับทั้งนิสิตและคณาจารย์  ว่าเป็นการใช้งบประมาณโดยสิ้นเปลือง  อีกทั้งปีนี้ในการรับพระราชทานปริญญาบัตร  ได้เปลี่ยนสถานที่เป็นหอประชุมใหม่  ซึ่งตั้งอยู่ที่ม.เก่า  ทำให้เสียงตามสายไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง  ซึ่งในยุค 4.0 นี้สื่อโซเชี่ยลน่าจะมีประโยชน์กว่าเสียงตามสาย

ผศ.ดร.จินดารัตน์  ปีมณี  ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองปัญหา  คณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปิดเผยว่า  ซึ่งตนเองก็ได้ทำหน้าที่ประธาน  คือการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นภายในคณะ และนำเรียนในที่ประชุมในวันนี้  ซึ่งนิสิตที่มาร่วมแสดงออกต่างก็ติดสัญลักษณ์เป็นริบบิ้นสีฟ้า  หรือสวมใส่เสื้อสีฟ้า  ซึ่งเป็นสีของคณะ  เพื่อแสดงพลัง  และไม่เห็นด้วยกับการบริหารงานของคณบดี  โดยทั้งหมดในวันนี้มีผู้บริหารมารับฟังถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  ก็อยากให้นำเสียงสะท้อนของนิสิต  ไปรวบรวมและทางแนวทางจัดการออกมา  ซึ่งทางตนในฐานะประธานก็ถือว่าได้ทำหน้าที่แล้ว  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามติของประชาคมคณะบัญชีและการจัดการคืออะไร  หวังว่าทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามประชาคมของคณะบัญชีและการจัดการ ซึ่งตามประชาคมเสียงข้างมากในที่ประชุมไม่เห็นด้วยที่จะให้คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการอยู่ต่อสมควรให้ออกไปขอเปลี่ยนคนใหม่

 

 

 

ภาคประชาสังคม