ลำปางสนับสนุนเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ " สร้างงาน สร้างรายได้"

26 ต.ค. 2561 15:09 น.
ลำปาง-นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมทีมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยือนชุมชนในเขตท้องที่ บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล โครงการ "ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย" ตำบลละ 300,000 บาท ทั้งนี้เพื่อจะดูผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาอาชีพและต่อยอดสู่ความยั่งยืนของกลุ่มพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่

         เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2561 นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมทีมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยือนชุมชนในเขตท้องที่ บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล โครงการ “ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย” ตำบลละ 300,000 บาท ทั้งนี้เพื่อจะดูผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาอาชีพและต่อยอดสู่ความยั่งยืนของกลุ่มพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ หลังจากที่ทางกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ สำหรับเป็นปัจจัยเพื่อการดำเนินงานพัฒนากระบวนการผลิตผลทางการเกษตร

 

       โดยคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการของกลุ่มเกษตรกรบ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ที่ 9 ซึ่งทางกลุ่มได้นำงบประมาณจากโครงการ “ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย” มาใช้ในการจัดทำโรงเรือนและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวดำเนินงานปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์ ใช้ชื่อว่า “กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านท่าโทกมงคลชัย” มีการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษหลากหลายชนิด อาทิเช่น คะน้า มะเขือเปราะ พริก หอมแดง ผักชี ผักตั้งโอ๋ เบบี้ฮ่องเต้ ผักสลัด และผักกาดกวางตุ้ง

 

ทั้งนี้ตัวแทนกลุ่มสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านท่าโทก มงคลชัยให้ข้อมูลว่า โครงการอาชีพที่ทางกลุ่มได้จัดทำอยู่นี้ เป็นการดำเนินงานที่ได้พัฒนาต่อยอดมาจากโครงการ “ส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน” หรือ 9101 ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการ “เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย” จำนวน 80,000 บาท จากจำนวนเงินทั้งหมดที่ทางตำบลทุ่งฝายได้รับ 300,000 บาท โดยได้นำงบประมาณมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม สนับสนุนส่งเสริมสมาชิกเกษตรกรให้มีการผลิตปลูกพืชผักคุณภาพปลอดสารพิษให้มีปริมาณจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและเพิ่มความสุขให้แก่สมาชิก ซึ่งในส่วนนี้กลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านท่าโทกมงคลชัย ได้มีการเริ่มทำการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษมาแล้วเป็นระยะเวลานานกว่า 2 เดือน และได้เริ่มมีการนำผลผลิตออกไปจำหน่ายตามท้องตลาดชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันทางกลุ่มมีรายได้จากการจำหน่ายพืชผักสวนครัว ประมาณ 200 - 300 บาท/วัน และคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ  โดยสำหรับรายได้ที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งทางกลุ่มจะได้นำมาแบ่งปันผลคืนให้กับสมาชิก และที่เหลืออีกบางส่วนจะได้นำไปลงทุนเป็นปัจจัยเพื่อการผลิตประกอบอาชีพสร้างรายได้แบบหมุนเวียน ซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืน ให้สมาชิกสามารถมีรายได้ที่ต่อเนื่อง โดยโอกาสนี้ตัวแทนกลุ่มสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านท่าโทกมงคลชัย ได้ร่วมกันกล่าวคำชื่นชมพร้อมกับฝากคำขอบคุณผ่านไปถึงยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาล ที่ได้ให้การสนับสนุน ในเรื่องของการช่วยเหลือพัฒนาอาชีพ ทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวบ้านในชุมชนท้องที่ได้มีงาน มีอาชีพ และมีรายได้ สามารถที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร ซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มรากหญ้าได้อย่างแท้จริง

 

เกษตร