แล้งนี้ ลดพื้นที่ทำนาปรัง ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

25 ต.ค. 2561 12:40 น.
จังหวัดอุตรดิตถ์ ขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เพื่อให้ชาวนาลดพื้นที่ปลูกข้าว โดยปลูกพืชทดแทนที่ใช้น้ำน้อย และ มีรายได้มากกว่าการขายข้าว ด้วยการปลูกข้าวโพดป้อนโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ที่ยังมีความต้องการสูงกว่าปีละ 3 ล้านตัน/ปี

          วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การซื้อขายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เพื่อให้ชาวนาลดพื้นที่ปลูกข้าว โดยปลูกพืชทดแทนที่ใช้น้ำน้อย และ มีรายได้มากกว่าการขายข้าว ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งให้มีแม่ข่ายในการรวบรวมผลผลิตข้าวโพด จากเกษตรกร เพื่อส่งขายให้กับผู้ประกอบการความชื้น 14 อยู่ที่กิโลกรัมละ 8 บาท ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ พื้นที่ต้นแบบของโครงการดังกล่าว มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 3,432 ราย พื้นที่ 34,106 ไร่

 

       นายสมชาย จงบัญญัติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ไม่ให้เกิดปัญหาบริหารจัดการน้ำ และเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งมีความต้องการกว่า 8 ล้านตัน/ปี แต่ผลิตได้เพียง 5 ล้านตัน/ปี ทำให้ต้องนำเข้าวัตถุดิบอื่นมาทดแทน ในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ได้คัดเลือกพื้นที่เหมาะสมในเขตชลประทาน มีเกษตรกรร่วมโครงการ 3,432 ราย พื้นที่ 34,106 ไร่ ในส่วนของการตลาดนั้น ได้ใช้ระบบสหกรณ์ในการรวบรวมผลผลิต โดยมีสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด เป็นแม่ข่ายในรวบรวมผลผลิตข้าวโพดจากสหกรณ์การเกษตร 16 กลุ่ม ในพื้นที่ปลูกข้าวโพด

 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ระหว่างสกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด และผู้ประกอบการค้าขายอาหารสัตว์ คือบริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามนโยบายเมื่อมีการส่งเสริมปลูก ให้มีตลาดรองรับที่แน่นอน ในราคาขั้นต่ำที่กระทรวงพิณิชย์กำหนด ความชื่อร้อยละ 14 กิโลกรัมละ 8 บาท และ ความชื้นร้อยละ 30 กิโลกรัมละ 5 บาท ซึ่งทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น หากเทียบกับการทำนา

เกษตร