จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมปลูกป่า 910 ต้น

21 ต.ค. 2561 13:55 น.
เลย-ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำจิตอาสาพัฒนา"ทำความดีด้วยหัวใจ" ร่วมปลูกป่า 910 ต้น

 

         เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 ต.ค.2561 ณ  บริเวณป่าชุมชนบ้านหัวนา ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย   นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานนำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานราชการ ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ “จิตอาสาพัฒนาและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปี     เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมมือร่วมใจเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชชนก และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    เพื่อให้ทุกคนได้น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของ 2 พระองค์ที่มีต่ออาณาประชาราษฎร์ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์สมบัติ  

 

 

 

 

        ในโอกาสวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จศรีนครินทราพระบรมราชชนนี  รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติโดยจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี        ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ต.ค.61      จิตอาสาจังหวัดเลยจึงได้จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ตามแนวทางของศูนย์อำนวยการใหญ่   กล้าไม้ที่ปลูกประกอบด้วย  ต้นรวงผึ้ง มะค่าโมง มะม่วงป่า ตะเคียนทอง  สะเดาและหว้าจำนวน 910 ต้น 

 

        ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชน ชาจังหวัดเลยได้มีความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการอนุรักษ์และรักษาป่าไม้ด้วยการปลูกป่าในใจคน ให้ประชาชนได้เกิดความรักความสามัคคีซึ่งกัน และกัน  ให้ความร่วมมือร่วมใจกันในการมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ ที่มีอยู่เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับจังหวัดเลยและประเทศชาติต่อไป

ประชาสัมพันธ์