มท.1 สั่งยุบสภาเทศบาลนครอุบลฯ-ฝ่ายบริหารแจงยังไม่ได้รับคำสั่งทางการ

19 ต.ค. 2561 20:50 น.
อุบลราชธานี-มีการเผยแพร่คำสั่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1902/2561 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่องยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ระบุว่า ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานและความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ว่าสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีมิได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาเห็นว่าสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ปฎิบัติหน้าที่โดยมีพฤติกรรมขัดขวางและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่นไม่สนองนโยบายในการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงเสนอยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

 

           เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการเผยแพร่คำสั่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1902/2561 ลงวันที่ 11 ตุลาคม เรื่องยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ระบุว่า ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานและความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ว่าสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีมิได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเรื่องต่างๆได้แก่การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557และ พ.ศ.2558 และไม่อนุมัติให้กันเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมให้เป็นไปโดยเหมาะสม มีการลดรายจ่าย หรือลดจำนวนเงิน ที่ขออนุญาตจ่ายจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและประโยชน์ของประเทศของส่วนรวม

 

          ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาแล้วเห็นว่าสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ปฎิบัติหน้าที่โดยมีพฤติกรรมขัดขวางและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่นไม่สนองนโยบายในการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ประชาชนขาดความลือมใสศรัทธาต่อการทำหน้าที่สมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานและเป็นการสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชน อันจะนำไปสู่การขาดความสามัคคีและความสมานฉันท์ ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนจึงเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาศํยอำนาจตามมาตรา74 แห่งพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 จึงให้ยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

 

            ด้านนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ทางเทศบาลนครอุบลราชธานียังไม่เห็นคำสั่งอย่างเป็นทางการ มีเพียงแต่การส่งไลน์ต่อๆกันมาเท่านั้น จึงยังไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวได้ ซึ่งอย่างไรก็ตามทางเทศบาลนครอุบลฯได้เสนอปัญหาต่อทางจังหวัดไปแล้วหลายครั้งโดยล่าสุดเมื่อช่วงเดือนกันยายน 2561 ก็ได้นำเสนอปัญหาในเรื่องของการพิจารณาเงินสะสมของสภาเทศบาลนครอุบลฯส่งไปยังจังหวัดผ่านไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สำหรับในเรื่องของการยุบสภาเทศบาลนครนั้นหลังจากได้รับคำสั่งอย่างเป็นทางการแล้วทางฝ่ายบริการก็จะมีการประชุมหารือในการดำเนินการในเรื่องของการจะนำเงินมาใช้จ่ายในการพัฒนาต่อไป

การเมืองท้องถิ่น