ค่ายศิลปะการดำนา ถ่ายทอดวีถีชาวนาสู่รุ่นจิ๋ว

15 ก.ค. 2561 15:30 น.
ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทยร่วมกับอำเภอท่าบ่อ จัดโครงการ “ค่ายศิลปะการดำนา” เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชาวนา และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ศิลปะการวาดภาพระบายสี ซึ่งเด็ก ๆ ร่วมทำกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างสนุกสนาน

        เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (15 กรกฎาคม 2561) ที่บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย บ้านทุ่ม ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ค่ายศิลปะการดำนา ” ที่ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย ร่วมกับอำเภอท่าบ่อ จัดให้มีขึ้น

 

 

         นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดง บ้านศิลป์ไทย ประธานชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย กล่าวว่า ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย ได้จัดค่ายศิลปะทุกฤดูกาลของผลผลิตทางการเกษตรมาโดยตลอด ครั้งนี้ก็เช่นกันถึงฤดูกาลของโครงการ ค่ายศิลปะการดำนา ซึ่งได้จัดขึ้นทุกปี หรืออาจจะเว้นปีตามความสะดวกและเหมาะสม ครั้งนี้เป็นค่ายลำดับที่ 61 มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเป็นการปลูกฝัง ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวนา และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ถึงคุณค่าและบุญคุณของข้าว ซึมซับและเข้าใจถึงวิถีของชาวนา สอดแทรกด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

 

        ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ศิลปะการวาดภาพระบายสีไปพร้อม ๆ กัน มีพ่อ-แม่ ผู้ปกครองสนใจส่งบุตรหลานอายุระหว่าง  3 – 12 ปี เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 15 คน กิจกรรมที่จัดในการเข้าค่ายครั้งนี้ ประกอบด้วย การถอนกล้า , การวิดน้ำด้วยกระโซ่ , การจับปลา และการดำนา ซึ่งเด็ก ๆ ที่เข้าค่ายครั้งนี้ร่วมทำกิจกรรมทุกอย่างที่จัดขึ้นอย่างสนุกสนาน

 

.................................

 

 

ปราชญ์ชุมชน