ศาลพิพากษาให้ ทต.บ้านด่านโขงเจียมแพ้คดี เหตุไม่จ่ายเงินผู้รับเหมากว่า4ล้าน

1 ส.ค. 2562 12:57 น.
อุบลราชธานี - ศาลปกครองอุบลฯพิพากษาให้เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลฯแพ้คดี เหตุไม่จ่ายเงินค่าจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว่า 4 ล้านบาท ผู้เสียหายเล็งฟ้องศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลปกครองอุบลราชธานี พิพากษา ตามคดีหมายเลขดำที่130/2559 และคดีหมายเลขแดงที่ 110/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กรณีเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ไม่จ่ายเงินให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์ดอนทอง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพรหมสิงห์ ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม ตามสัญญาเลขที่ 5/2556  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 มูลค่า 3,595,000 บาท และได้นำหลักประกันสัญญา เป็นเงินจำนวน 179,750 บาท

 

และเริ่มทำงานวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ส่งมอบงานในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจผลงานเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เห็นว่าปริงานถูกต้องครบถ้วนสมควรจ่ายเงินให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์ดอนทอง ต่อมาเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม ได้มีหนังสื่อที่  อบ.53602/238 ลงวันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

 

สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 เพื่อจ่ายค่าจ้างให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์ดอนทอง แต่หลังจากนั้น ไม่มีความคืบหน้า ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์ดอนทอง ได้ติดตามทวงถามหลายครั้งแต่ก็ไม่มีผล อ้างว่าอยู่ระหว่างดำเนินการส่งฏีกาเบิกจ่ายที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เท่านั้น ทำให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์ดอนทอง ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ต้องรับภาระค่าวัสดุก่อสร้างและค่าจ้างแรงงาน พร้อมดอกเบี้ยที่ได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างงาน ตั้งแต่วันส่งมอบงานมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 2ปี 8 เดือนเศษ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองอุบลราชธานี

ต่อมาเมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ศาลปกครองอุบลราชธานี มีคำพิพากษาให้เทศบาลบ้านด่านโขงเจียมแพ้คดีและต้องชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์ดอนทอง จำนวน 4,119,102.37  บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 3,442 ,212.50 บาท นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือค้ำประกันเลขที่  56-42-386-2 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สาขายโสธร จำนวน 179,750 บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีและชำระเงินจำนวน 9,492.28 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 179,750 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยชำระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และคืนค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนของการชนะคดี

 

ด้านผู้รับมอบอำนาจของห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์ดอนทอง กล่าวว่า นับจากนี้ไปทางห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์ดอนทอง พร้อมที่จะรับการเจรจาเยียวยา ภายในสามสิบวันหากพ้นเงื่อนไขนี้ ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์ดอนทอง ในฐานะผู้ฟ้อง มีความจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 เนื่องจากผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจหน้าที่ ที่จะต้องดำเนินการดังกล่าว แต่กลับละเว้นการปฏิบัติ ตลอดระยะเวลา 2 ปี 8 เดือน ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีมาโดยตลอด